Finansiärer stimulerar företag att främja den biologiska mångfalden – Nefco hjälper små och medelstora företag att sätta naturen i centrum för verksamheten

Nefco, den nordiska gröna banken, vill ge företag en knuff framåt för att förhindra förlust av den biologiska mångfalden. Nefco, som ägs av de nordiska länderna, genomför i rollen som grön finansiär ett pilotprojekt för ökad biologisk mångfald tillsammans med sex små och medelstora företag. Genomförandet av projekten har varit uppmuntrande och de slutliga resultaten av det gemensamma pilotprogrammet har just publicerats: praktiska lösningar har utvecklats för att göra bedömningen av konsekvenser för naturen till en central del av företagens beslutsfattande och för att värna om naturen som kapital samtidigt som man bygger upp en framgångsrik affärsverksamhet.

Riskerna med förlusten av biologisk mångfald för näringslivet och ekonomin i allmänhet är obestridliga. För att företagen ska kunna förhindra utarmningen av den biologiska mångfalden genom sin egen verksamhet och sina egna värdekedjor krävs en ökad förståelse för deras beroende av naturen samt deras påverkan på och förlust av den biologiska mångfalden. På det sättet kan man bygga upp en strategisk vision om hur naturen kan betraktas som kapital på samma sätt som annat kapital.

Nefco ville ge små och medelstora företag en knuff framåt i arbetet med biologisk mångfald. Ett pilotprogram för biologisk mångfald skapades 2022, vars resultat och goda praxis kommer att publiceras onsdagen den 5 juni 2024.

Finansiärer kan stimulera företag att vidta åtgärder som främjar den biologiska mångfalden

”Nu är det dags att agera för att trygga den biologiska mångfalden. För att hejda förlusten av biologisk mångfald krävs konkreta och snabba åtgärder. Vi kan bidra till att visa vägen framåt genom att styra mer av finansieringen till företag även mot att främja biologisk mångfald. Precis som när det gäller att begränsa klimatförändringarna måste förebyggande av förlust av biologisk mångfald vara en del av företagets strategi”, säger Katariina Vartiainen, Senior Manager, Environment and Sustainability på Nefco.

På global nivå finns det ännu inte någon enhetlig linje för vilka indikatorer och data som på bästa sätt kan vägleda företagen i deras arbete med att förhindra förlust av biologisk mångfald. Det finns emellertid en växande insikt på finansmarknaderna om att det finns ett behov av omedelbara praktiska åtgärder, samtidigt som bedömningar och indikatorer utvecklas. Små och medelstora företag spelar en nyckelroll i detta arbete.

Nya lösningar uppstår ur experiment

Att kartlägga verksamhetens och den egna värdekedjans påverkan på naturen och att identifiera naturberoenden är de första stegen som alla företag kan ta i arbetet med biologisk mångfald.

Nefcos pilotprogram gav stöd åt sex banbrytande företag i detta arbete. Pilotprogrammet, som pågick i mer än ett år, hjälpte små och medelstora företag att identifiera risker och möjligheter kopplade till biologisk mångfald. Man försökte också att hitta lösningar för att hantera företagets påverkan på den biologiska mångfalden. Praktiska verktyg användes för att skapa en koppling mellan biologisk mångfald och affärsstrategi. Pilotprogrammet fokuserade på konkreta åtgärder som företag kan vidta för att främja biologisk mångfald, men letade också efter lösningar som skulle ha en mer långsiktig inverkan.

Bland de finska företag som deltog i pilotprogrammet fanns Pure Waste Textiles, specialist på återvinning av textilfibrer, Meriaura Energy, ett företag som är specialiserat på solvärmeteknik, Sulapac, som specialiserar sig på biobaserade och biologiskt nedbrytbara material för att ersätta plast och cleantech-företaget Norsepower, som levererar mekaniska rotorsegel för stora fartyg. I pilotprogrammet ingick också BaltCap, den största riskkapitalinvesteraren i Baltikum och ett av deras portföljbolag inom vindkraftbranschen, och Klappir, ett isländskt företag som fokuserar på datasystem som gör det möjligt för organisationer att övervaka och följa upp sina miljö- och hållbarhetsresultat.

”De företag som deltog i pilotprojektet kom från olika branscher och deras verksamheter var därför mycket olika. Det hjälpte både oss på Nefco och de deltagande företagen att förstå de utmaningar och möjligheter som små och medelstora företag möter i sitt arbete med biologisk mångfald”, säger Vartiainen.

Som finansiär med fokus på miljöeffekter är biologisk mångfald en central del av Nefcos verksamhet. Nefco har exempelvis finansierat projekt för att skydda naturen i Östersjön sedan 1990-talet och har många projekt i sin portfölj som främjar biologisk mångfald. Pilotprogrammet för ökad biologisk mångfald genomfördes med hjälp av medel ur Nordiska Miljöutvecklingsfonden (NMF), som finansieras av Nordiska Ministerrådet och administreras av Nefco.

”Vi kommer fortsätta att finansiera projekt som främjar biologisk mångfald och stödja våra portföljbolag i deras arbete med biologisk mångfald mot bakgrund av de lärdomar som dragits av pilotprogrammet”, säger Vartiainen. Nefcos andra pilotprogram för biologisk mångfald planeras starta under hösten 2024.

Åtgärder för små och medelstora företags arbete med biologisk mångfald

Sammanfattning av resultaten av pilotprogrammet:

  • Handlingsplaner och färdplaner som vägleder det praktiska arbetet
  • Indikatorer för biologisk mångfald och hur man tar hänsyn till dem i framtida investeringar
  • Bättre resurser till arbetet med ansvarsfullhet, inklusive biologisk mångfald
  • Identifiering, bedömning och hantering av inköpskedjans påverkan på naturen
  • Identifiering, insamling och användning av data om biologisk mångfald
  • Byggande av naturpositiva nätverk i hemlandet och utomlands
  • Utveckling av företagens egna processer ur ett biodiversitetsperspektiv
  • Aktiv kommunikation om arbetet med biologisk mångfald till intressegrupper och kunder

Rapport – läs och ladda ner

Nefcos rapport om pilotprogrammet för biologisk mångfald

Kontakta oss

Anni Rein Communications Manager
Finnish, English, Swedish
Katariina Vartiainen Senior Manager, Environment and Sustainability
Finnish, English

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.