Rahoittajilta vauhtia yritysten toimille luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi – Nefco auttaa pk-yrityksiä tuomaan luonnon liiketoiminnan ytimeen

Pohjoismaiden vihreä pankki Nefco haluaa vauhdittaa yrityksiä ehkäisemään luontokatoa. Nefco pilotoi vihreän rahoittajan roolissa luonnon monimuotoisuuden vahvistamista yhdessä kuuden pk-yrityksen kanssa. Tulokset ovat olleet rohkaisevia, ja yhteisen pilottiohjelman lopputulokset on juuri julkaistu: syntyi käytännön ratkaisuja, joiden avulla luontovaikutusten arviointi tuodaan yrityksen päätöksenteon ytimeen ja luonnosta huolehditaan pääomana samalla kun rakennetaan menestyvää yritystoimintaa.

Luontokadon riskit yritysten toiminnalle ja ylipäätään taloudelle ovat kiistattomat. Jotta yritykset voivat ehkäistä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä oman toimintansa ja arvoketjunsa kautta, tarvitaan lisää ymmärrystä yritysten riippuvuuksista luonnosta sekä luonnon monimuotoisuuteen ja luontokatoon liittyvistä vaikutuksista. Tätä kautta voidaan rakentaa strateginen näkemys siitä, miten luonto voidaan nähdä pääomana siinä missä muutkin pääomat.

Nefco halusi vauhdittaa pk-yrityksiä luonnon monimuotoisuutta edistävissä toimissa. Vuonna 2022 syntyi luonnon monimuotoisuuden pilottiohjelma, jonka tulokset ja hyvät kokemukset julkaistiin keskiviikkona 5.6.2024.

Rahoittajat voivat vauhdittaa yritysten luonnon monimuotoisuutta edistäviä tekoja

”Nyt on aika toimia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Luontokadon pysäyttäminen vaatii konkreettisia ja nopeita toimia. Voimme osaltamme näyttää suuntaa siinä, että rahoitusta ohjataan entistä vahvemmin yrityksissä myös luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Kuten ilmastonmuutoksen hillitsemisen, myös luontokadon ehkäisemisen täytyy olla osa yrityksen strategiaa”, sanoo Nefcon ympäristöstä ja vastuullisuudesta vastaava päällikkö Katariina Vartiainen.

Maailmanlaajuisesti ei ole vielä yhtenäistä linjaa siitä, millä mittareilla ja tiedolla yritykset pystyisivät parhaiten ohjaamaan toimintaansa luontokadon estämiseksi. Kuitenkin myös rahoitusmarkkinoilla vahvistuu näkemys siitä, että samaan aikaan kun arviointia ja mittareita kehitetään, pitää ryhtyä välittömiin käytännön toimiin. Pk-yrityksillä on tässä työssä keskeinen rooli.

Uudet ratkaisut syntyvät kokeilemalla

Liiketoiminnan ja oman arvoketjun luontovaikutusten kartoittaminen sekä luontoriippuvuuksien tunnistaminen ovat ensimmäiset toimet, joista jokainen yritys voi lähteä liikkeelle luonnon monimuotoisuustyössä.

Nefcon pilottiohjelma tuki tässä työssä kuutta edelläkävijäyritystä. Reilun vuoden mittaisen pilottiohjelman avulla pk-yrityksiä autettiin tunnistamaan luonnon monimuotoisuuteen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia. Lisäksi pyrittiin löytämään ratkaisuja, joiden avulla hallitaan yrityksen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Käytännön työkaluilla rakennettiin yhteyttä luonnon monimuotoisuuden ja yrityksen strategian välillä. Pilottiohjelmassa keskityttiin yritysten luonnon monimuotoisuutta edistäviin konkreettisiin tekoihin, mutta ratkaisuilta haettiin myös pidempiaikaista vaikutusta.

Suomalaisista yrityksistä pilottiohjelmaan pääsivät mukaan tekstiilien kierrätyskuituihin erikoistunut Pure Waste Textiles, aurinkolämpötekniikkaan keskittynyt Meriaura Energy, muovia korvaaviin biopohjaisiin ja biohajoaviin materiaaleihin keskittynyt Sulapac sekä cleantech-yritys Norsepower, joka toimittaa suuriin laivoihin mekaanisia roottoripurjeita. Lisäksi pilottiohjelmassa olivat mukana Baltian suurin pääomasijoittaja BaltCap ja islantilainen Klappir, joka on keskittynyt tietojärjestelmiin, joiden avulla organisaatiot voivat valvoa ja seurata ympäristö- ja vastuullisuustekojaan.

”Pilottiohjelmaan osallistuneet yritykset tulivat eri toimialoilta, ja sitä kautta myös niiden liiketoiminta oli hyvin erilaista. Tämä auttoi sekä meitä Nefcolla että osallistuneita yrityksiä ymmärtämään niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita pk-yritykset kohtaavat luonnon monimuotoisuuteen liittyvässä työssään”, kuvailee Vartiainen.

Ympäristövaikutuksiin keskittyvänä rahoittajana luonnon monimuotoisuus on Nefcon toiminnan ytimessä. Nefco on rahoittanut esimerkiksi Itämeren luontoa turvaavia vedenpuhdistamohankkeita jo 1990-luvulla ja sen portfoliossa on monia luonnon monimuotoisuutta tukevia hankkeita. Luonnon monimuotoisuuden pilottiohjelman on rahoittanut Pohjoismaiden ministerineuvosto Nefcon hallinnoiman Nordiska Miljöutvecklingsfondenin (NMF) kautta.

”Jatkamme biodiversiteetin kannalta myönteisten hankkeiden rahoittamista ja portfolioyritystemme tukemista luonnon monimuotoisuustyössä pilottiohjelman oppien valossa”, sanoo Vartiainen. Nefcon toisen luonnon monimuotoisuuden pilottiohjelman on tarkoitus alkaa syksyllä 2024.

Toimia pk-yritysten luonnon monimuotoisuustyössä

Pilottiohjelman tulokset tiivistettynä:
• Käytännön työtä ohjaavat toimintasuunnitelmat ja tiekartat
• Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät mittarit ja asian huomiointi tulevaisuuden investoinneissa
• Vastuullisuuteen ml. luonnon monimuotoisuuteen liittyvän työn parempi resurssointi
• Hankintaketjun luontovaikutuksien tunnistaminen, selvittäminen sekä hallinta
• Luonnon monimuotoisuuteen liittyvän datan tunnistaminen, kerääminen ja hyödyntäminen
• Luontopositiivisuutta tukevien verkostojen rakentaminen kotimaassa sekä ulkomailla
• Yritysten omien prosessien kehittäminen luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta
• Luonnon monimuotoisuustyön aktiivinen viestintä sidosryhmille ja asiakkaille

Lue ja lataa raportti

Nefcon luonnon monimuotoisuuden pilottiohjelman raportti

Ota yhteyttä

Anni Rein Communications Manager
Finnish, English, Swedish
Katariina Vartiainen Senior Manager, Environment and Sustainability
Finnish, English

Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.