Nefcon vuosikatsaus 2021: Pohjoismaisten vihreiden pk-yritysten rahoitustoiminta lisääntyi

Vuonna 2021 Nefco esitteli uuden strategiansa ja juhlisti 30-vuotista toimintaansa Pohjoismaiden vihreänä pankkina, joka keskittyy pohjoismaisten ympäristöratkaisujen laajentamiseen. Pohjoismaisille pienille ja keskisuurille yrityksille tarkoitettu Green Recovery -lainaohjelma herätti heti kiinnostusta, ja useista hankkeista on jo tehty sopimus. Myös muu rahoitustoiminta jatkui suunnitelmien mukaisesti. 

Vuoden loppuun mennessä Nefcolla oli portfoliossaan 400 aktiivista hanketta (381 vuonna 2020). Vuoden aikana päättyi 59 hanketta ja sovittiin 91 uudesta hankkeesta. Aktiivisista hankkeista 137 oli investointeja taloudelliseen toimintaan, jotka arvioitiin EU-taksonomian eli EU:n kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän mukaisesti. Alustavan arvion mukaan 76 % Nefcon investointihankkeista oli taksonomiakelvollisia.

”Vuonna 2021 otimme EU-taksonomian käyttöön oman toimivaksi todetun ympäristöarviointimenetelmämme rinnalle. Vaikka työ on vielä kesken, Pohjoismaiden vihreänä pankkina olemme tyytyväisiä nähdessämme tulokset ensimmäiseltä vuodelta, jolloin taksonomialuokitus on ollut käytössä”, kertoo Trond Moe, Nefcon toimitusjohtaja.

Valtaosa Nefcon rahoittamista hankkeista liittyy ilmastonmuutoksen torjuntaan, pääasiassa energiatehokkuutta parantavien toimien ja uusiutuvan energiantuotannon kautta. Veden ja merellisten luonnonvarojen kestävään käyttöön ja suojeluun, saastumisen estämiseen ja kiertotalouteen liittyvien hankkeiden määrä lisääntyy jatkuvasti.

Vuoden taloudellinen tulos oli 2,9 miljoonaa euroa (3,6 miljoonaa euroa vuonna 2020). Antolainauksen korkotuotto kasvoi 9 % vuoteen 2020 verrattuna. Hallinnolliset kulut kasvoivat, mihin olivat syynä pääasiassa useat Nefcon uutta strategiaa tukevat uudet rekrytoinnit.

Vuoden lopussa Nefcon pääoma oli 172,6 miljoonaa euroa (169,6 miljoonaa euroa vuonna 2020). Oman pääomansa lisäksi Nefco hallinnoi muiden toimijoiden rahastoja, joiden kokonaisarvo on 361 miljoonaa euroa (428,5 miljoonaa euroa).

Nefco keskittyy pohjoismaisten ympäristöratkaisujen laajentamiseen

Uuden strategiansa myötä Nefco rahoittaa yhä enemmän pohjoismaisten vihreiden pk-yritysten laajentumista maailmanmarkkinoille.

”Näillä yrityksillä on usein vaikeuksia löytää kasvurahoitusta, mutta voimme tukea heitä ottamalla suuremman taloudellisen riskin – jos siitä on hyötyä ympäristölle”, Trond Moe toteaa. ”Myös pandemia on hidastanut liiketoiminnan kasvua. Siksi kehitimme Green Recovery -lainaohjelman, jonka ensimmäiset hankkeet hyväksyttiin jo tammikuussa, pian ohjelman esittelemisen jälkeen. Vuoden mittaan olemme ohjelman puitteissa rahoittaneet tasaisesti erilaisia mielenkiintoisia ympäristöhankkeita.”

Vuoden 2021 lopussa Nefcon portfolioon kuului 46 sijoitusta pk-yritysten hankkeisiin maailmanmarkkinoilla ja 157 Nopefin rahoittamaa kansainvälistymisen esitutkimusta.

”Tehtävämme on kiihdyttää vihreää siirtymää. Koemme onnistumisen hetkiä, kun pohjoismainen ympäristöalan yritys laajentaa toimintaansa kansainvälisille markkinoille tai kun Nefcon rahoittama ympäristöhanke rohkaisee muita toimintaan osoittamalla, mikä kaikki voi olla mahdollista. Pohjoismaisena ympäristörahoitusyhtiönä odotamme sijoitukselta muutakin kuin vain tuottoa: odotamme siltä vaikuttavuutta.

Pk-yrityksille tarkoitetun ohjelman lisäksi uudet aloitteet puhtaan energian saannin edistämiseksi Afrikassa ja Pariisin sopimuksen uuden 6 artiklan sääntöjä koskeva myönteinen kehitys tuovat mahdollisuuksia tarjota kannusteita ilmastonmuutosta torjuville toimille.

Itä-Euroopassa Nefco on toiminut jo pitkään yhdessä kuntien kanssa vihreän siirtymän toimissa, jotka vaikuttavat myönteisesti yhteisöihin ja ihmisiin näillä alueilla. Venäjän Ukrainaa vastaan helmikuussa 2022 Valko-Venäjän tukemana aloittaman raa’an, laittoman ja provosoimattoman hyökkäyksen jälkeen Nefco on päättänyt lopettaa heti kaiken toimintansa Venäjällä ja Valko-Venäjällä 9.3.2022 julkaistun ilmoituksensa mukaisesti. Ukrainassa Nefco tukee asiakkaitaan, kumppaneitaan ja hankkeitaan kaikin mahdollisin tavoin.

Muut ympäristöä ja kestävää kehitystä koskevat kohokohdat

Valtaosa Nefcon rahoittamista hankkeista torjuu ilmastonmuutosta vähentämällä tai välttämällä hiilidioksidipäästöjä. Nefcon hallitsemien hiilirahastojen hankkeiden sertifioidut päästövähenemät (CER) vastasivat 2,09 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Nefcon 2000-luvun alkupuolella toimintansa aloittaneet hiilirahastot ovat tuottaneet yhteensä 31,6 miljoonaa sertifioitua päästövähennystä. Rahastot sulkeutuivat vuoden 2021 lopussa.

Energiatehokkuutta parantaviin toimiin liittyvät Nefcon rahoittamat hankkeet ovat tuottaneet suoraan 109 gigawattitunnin energiansäästöt. Nefcon Itä-Euroopassa rahoittamat energiatehokkuushankkeet ovat tuottaneet sähkön kulutuksessa keskimäärin 62 prosentin ja lämmön kulutuksessa keskimäärin 58 prosentin säästöt hanketta edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna. Yhteensä ne ovat vähentäneet hiilidioksidipäästöjä 63 prosenttia. Katuvalaistuksessa keskimääräinen sähkön säästö on ollut 75 prosenttia.

Nopefin (Pohjoismaiden projektivientirahaston) vuonna 2021 rahoittamien pk-yrityshankkeiden odotetaan tuottavan tulevina vuosina kaikkiaan noin 190 uutta työpaikkaa ja yli 26 miljoonaa euroa ympäristöinvestointeja. Tämä arvio perustuu Nopef-ohjelman arviointiin, joka osoitti, että kukin toteutunut Nopef-hanke tuottaa 10 uutta työpaikkaa – joista kaksi Pohjoismaissa – ja hankkeeseen liittyviä investointeja keskimäärin 1,0 miljoonaa euroa hanketta kohti. Nopefia rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto ja sitä on vuodesta 2014 alkaen hallinnoinut Nefco.

Tutustu vuosiraportteihimme

Ympäristö- ja vastuullisuusraportti 2021

Taloudellinen raportti 2021

Ethics and Compliance -vuosiraportti 2021

Lisätietoja:

Josefin Hoviniemi, viestintäjohtaja, Nefco

josefin.hoviniemi@nefco.int, +358 50 464 6995

Trond Moe, toimitusjohtaja, Nefco

Trond.moe@nefco.int, +358 10 618 0662


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.