Nefcos årsredovisning 2023 visar på ett starkt resultat och engagemang för grön finansiering

Nefco, den nordiska gröna banken med uppgiften att påskynda den gröna omställningen, har publicerat sin årsredovisning för 2023. Nefco ägs av de fem nordiska länderna och spelar en nyckelroll i genomförandet av den nordiska visionen 2030 för att göra regionen till den mest hållbara och integrerade i världen.

Resultatet för räkenskapsåret 2023 var 10,8 miljoner euro (2022: -53,3 miljoner euro), en betydande vändning från 2022 då Nefco gjorde stora avsättningar för kreditförluster i Östeuropa på grund av det fullskaliga krig som Ryssland inlett. Under 2023 erhöll Nefco betydande ränteintäkter från sin nordiska SMF-verksamhet och redovisade intäkter från Östeuropa, främst Ukraina, till följd av erhållna räntor och återbetalningar från tidigare nedskrivna lån. Nefcos förvaltning av aktiviteter relaterade till fristående energilösningar, ren och hållbar matlagning och förbättringen av Östersjöns ekologiska tillstånd levererade också positiva resultat.  

I slutet av 2023 hade Nefco totalt 324 aktiva projekt i sin portfölj. Av dessa var 83 investeringar, främst lån, från eget kapital med totalt 205,2 miljoner euro i beviljade medel och 241 projekt från fondförvaltningsuppdrag med 206,8 miljoner euro i beviljade medel. 

Begränsning av och anpassning till klimatförändringen, minskade föroreningar och biologisk mångfald utgör hörnstenarna i Nefcos finansiering. Investeringarna och projekten är spridda över ett stort antal sektorer, men tonvikten ligger fortfarande på lösningar inom energi, bygg- och fastighetssektorn, vattenförsörjning och avfallshantering samt tillverkning och transport, med begränsning av klimatförändringen som den främsta drivkraften. Investeringarna har ökat för lösningar som rör hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser, samt förebyggande och kontroll av föroreningar. 

En utvärdering av Nefcos investeringar från och med 2022, med de mål som sattes upp före november 2023 (begränsning av och anpassning till klimatförändringen), visar att mer än 70 % av investeringsportföljen omfattas av EU-taxonomin. 

Trond Moe, vd för Nefco, anser att innovationsdrivna nordiska små och medelstora företag (SMFs) spelar en viktig roll för ekonomin och den gröna omställningen. Dessa bolag möter ofta utmaningar när de söker lånefinansiering från traditionella affärsbanker.  

”Vi strävar efter att fylla den mer riskfyllda delen av finansieringen som ofta saknas (s.k. ’missing middle’) – det vill säga att tillhandahålla lånebaserad finansiering som stöder dessa företag i deras tidiga tillväxtfas och hjälper dem att attrahera andra investerare och finansiering från den privata sektorn. I synnerhet syftar vår finansiering till att visa uppskalningspotentialen för gröna lösningar på nya marknader.”    

Ett av Nefcos strategiska mål är att bidra till tillväxt, ökad konkurrenskraft och grön omställning för nordiska små och medelstora företag. Under 2023 beviljades åtta nya nordiska uppskalningsinvesteringar för små och medelstora företag på 20,8 miljoner euro och fyra mindre ”fast-track” lån på totalt 1,8 miljoner euro.

Konkreta åtgärder för främjande av biodiversitet och Ukrainas återhämtning

Under året fortsatte Nefcos pilotprogram för biologisk mångfald för nordiska små och medelstora företag. Programmet har som mål att inspirera företag och projektansvariga att sätta fokus på naturpositiva åtgärder, som är en topprioritering för de nordiska länderna. I programmet ingår sex stycken pilotprojekt, vilka alla visar olika tillvägagångssätt för implementering av biodiversitetsåtgärder.  

I Östeuropa har huvudfokus varit Nefcos program för Ukrainas gröna återhämtning (Nefco Green Recovery Programme for Ukraine). Programmet med flera bidragsgivare hade samlat in 290 miljoner euro i fondmedel från Europeiska unionen och de nordiska regeringarna fram till slutet av 2023. I slutet av året var redan 40 återhämtningsprojekt på gång och flera nya projekt var under förberedelse 

”I Ukraina samarbetar Nefco med kommuner och lokala myndigheter för att hantera både direkta och indirekta konsekvenser av kriget och hjälpa Ukraina att bygga upp en grönare och bättre framtid. Aktivitetsnivån i Ukraina har varit hög under hela 2023, med över 40 pågående återhämtningsprojekt i slutet av året. Det slutliga målet är att stärka det ukrainska folkets resiliens och främja hållbar utveckling och ytterligare integration av Ukraina med Europa”, fortsätter Moe.

Tar ledningen i den gröna omställningen

Norden har en gemensam ambition att vara en global föregångare inom grön omställning och hållbarhet samt öka de nordiska företagens konkurrenskraft, främja åtgärder för biologisk mångfald och bidra till FN:s mål för hållbar utveckling (SDGs).  

”Norden är en av de rikaste, stabilaste och mest demokratiska delarna av världen. Därför har vi inte bara en möjlighet utan också ett ansvar att ta ledningen i den gröna omställningen”, avslutar Moe.  

Mer information i Nefcos årsredovisning för 2023.

Nefco är ett internationellt finansinstitut (IFI) som grundades 1990 av de fem nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Nefcos uppgift är att påskynda den gröna omställningen genom att finansiera inledande uppskalning av nordiska gröna lösningar globalt. Nefco har ett brett spektrum av investeringar, från förnybar energi och cirkulär ekonomi till förebyggande av föroreningar och skydd av biologisk mångfald. Genom att tillhandahålla lånefinansiering när kommersiella banker inte kan ta risken fyller Nefco ett viktigt finansieringsgap och hjälper företag att växa snabbare än vad de annars skulle ha gjort. Ett av de viktigaste målen är att göra gröna projekt och företag lönsamma genom att mobilisera andra investerare och finansiärer från den privata sektorn. 

Därför spelar Nefco en nyckelroll i genomförandet av den nordiska visionen 2030 för att göra regionen till den mest hållbara och integrerade i världen. Läs mera på www.nefco.int.

För ytterligare information, kontakta:

Trond Moe, VD, Nefco
Trond.moe@nefco.int, +358 10 618 0662 

Josefin Hoviniemi, Kommunikationsdirektör, Nefco 
josefin.hoviniemi@nefco.int, +358 50 464 6995


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.