Nefco i 2022: Et større antal SMVer får vækstfinansiering

Nefco – the Nordic Green Bank, som er ejet af Danmark og de fire øvrige nordiske lande, har offentliggjort sine årsresultater for 2022, inklusive både årsregnskab og ikke-finansiel rapportering i form af institutionens impact-rapport og etik og compliance rapport.

Nefcos opgave er at accelerere den grønne omstilling ved at finansiere den indledende opskalering af grønne nordiske løsninger og teknologier, som potentielt kan opskaleres til det globale marked.

Nefcos grønne finansieringsaktiviteter er organiseret i tre forretningsenheder: Små og mellemstore nordiske virksomheder (SMVer), Østeuropa og Særlige fondsmidler.

”Nefcos aktiviteter i 2022 var især præget af to temaer, den markante vækst i finansieringen af nordiske SMVer og Ruslands brutale, ulovlige og uprovokerede fuldskala-invasion af Ukraine,” siger Trond Moe, Nefcos administrerende direktør.

Årets samlede indtægter, foruden værdiansættelsen af Nefcos kapitalandele, var 10,2 mio. euro. Indtægterne består af renteindtægter fra udlån finansieret med Nefcos egenkapital og indtægter fra trustfond-administration på vegne af andre.

Nettorenteindtægterne steg fra 6,0 mio. euro i 2021 til 6,8 millioner i 2022, hovedsageligt på grund af væksten i udlån til nordiske SMVer.

Indtægterne fra trustfond-administration på vegne af andre faldt fra 3,8 mio. euro i 2021 til 3,1 mio. euro i 2022. Ændringen skyldes en række afsluttede aktiviteter og opstart af nye trustfond-aftaler, hvor den fulde effekt først kan ses på et senere tidspunkt.

Små og mellemstore virksomheder (SMVer) har store vanskeligheder ved at opnå gældsfinansiering i den tidlige vækstfase på grund af de opfattede risici og mangel på aktiver, som de kan stille til sikkerhed for lånene. Nefco afhjælper denne markedsfejl og finansierer nu med stor succes en hurtigt voksende portefølje af spændende grønne vækstvirksomheder i Norden. Udviklingen kunne accelereres yderligere ved at udvide Nefcos finansieringskapacitet og demonstrere, at finansieringsmodellen kan opskaleres på de finansielle markeder.

Nefcos projektportefølje af nordiske SMVer voksede markant. I 2022 blev der indgået 19 nye låneaftaler på i alt 40,2 mio. euro (en fremgang fra 18,5 mio. euro i 2021). Ved udgangen af året tog Nefco aktiv del i finansieringen af 62 nordiske SMVer.

Ruslands angrebskrig mod Ukraine har kastet sin skygge over den ellers positive udvikling for Nefco i 2022. Alle udlån til Ukraine måtte stilles i bero. Aktiviteterne blev genoptaget senere på året i form af tilskudsfinansiering, som Nefco administrerede på vegne af en række donorer. I slutningen af 2022 havde i alt 23 projekter igangværende aktiviteter i landet. Nefco tog også en beslutning om at stoppe alle sine finansieringsaktiviteter i Rusland og Belarus.

Som følge af krigen og som del af institutionens risikostyring har Nefco bogført betydelige hensættelser til mulige tab på lån i sin Østeuropa-enhed og nedskrevet værdien af kapitalinvesteringer.

I slutningen af året var antallet af udestående lån 67 (en stigning fra 53 i 2021) med en bogført værdi på 55,9 mio. euro (en tilbagegang fra 96,5 mio. i 2021 som følge af nedskrivninger i Ukraine). Antallet af egenkapitalinvesteringer var 12 (uændret fra 2021), og den bogførte værdi var 13,4 mio. euro (en tilbagegang fra 15,3 mio. euro i 2021 som følge af nedskrivninger i Ukraine).

Nefcos samlede totalindkomst, som viser årets resultat efter nedskrivningerne i Ukraine, var derfor negativ med 53,5 mio. euro. Det underliggende resultat, før nedskrivninger på udlån og værdiansættelser, var 1,7 mio. euro.

Grøn genopbygning i Ukraine

Den russiske invasion har haft voldsomme konsekvenser for den ukrainske befolkning og landets infrastruktur og miljø. Der er et massivt behov for genopbygning, men samtidig repræsenterer processen en mulighed for at genopbygge landet på en bæredygtig måde og sætte kursen mod en CO2-neutral og naturpositiv fremtid for Ukraine. Nefco lancerede i juli 2022 et nyt multi-donor program for at støtte de ukrainske kommuner, Green Recovery for Ukraine,  med bidrag fra EU, Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Nefco har samarbejdet med ukrainske kommuner i over ti år. Fokus er nu på at genoprette kritisk infrastruktur og bygge bæredygtige boliger for internt fordrevne Ukrainere.

”Kommunerne er nøglen til genopbygningen af Ukraine. Vi arbejder meget tæt sammen med de ukrainske kommuner, og programmets første projekter er allerede sat i gang. Vi ønsker at vise med alle vores projekter, at Ukraine kan genopbygges både bedre og grønnere,” siger Moe.

Fremgang i administration af fondsmidler

Nefcos forvaltning af særlige fondsmidler udviklede sig positivt. Forretningsenheden arbejder med trustfonde og multi-donor programmer, som fokuserer på at reducere klimaforandringerne, minimere forurening og mobilisere nye private investeringer, som understøtter Parisaftalen.

I løbet af 2022 udvidede Beyond the Grid Fund for Africa sine aktiviteter til flere lande. Formålet med programmet er at skabe incitament til udvidet anvendelse af grøn og økonomisk overkommelig off-grid energi ved at stille resultatbaseret finansiering til rådighed. Norge tilsluttede sig i efteråret fondens bidragydere, Danmark, Tyskland og Sverige. De første 13 projektkontrakter blev underskrevetl og inden årets udgang var der oprettet 38.519 nye abonnementer på energiservices, som kommer 200.395 mennesker til gode. Målet er at oprette op mod 1,44 millioner nye energiopkoblinger inden 2028, til gavn for flere end 6,5 millioner mennesker i det sydlige Afrika.

Yderligere blev, Modern Cooking Facility for Africa, lanceret i 2022. Dette nye program skal sikre over tre millioner Afrikanere adgang til sundere og mere moderne løsninger til madlavning, forbedre folkesundheden og bidrage til øget økonomisk vækst. Den første finansieringsrunde forventes afsluttet i 2023.

The Baltic Sea Action Plan Fund godkendte ni projekter til i alt 1,08 mio. euro. Finansieringen går til en fortsat indsats for forbedrede miljøforhold i Østersøen.

Biodiversitet, klimaforandringen og cirkulærøkonomi står højt på agendaen

I slutningen af 2022 havde størstedelen af projekterne i Nefcos projektportefølje fokus på at modvirke klimaforandringerne. Andelen af projekter indenfor den cirkulære økonomi er vokset, særligt i sektorer som energi, byggeri og bolig, produktion og transport.

Indsatsen for at begrænse tabet af biodiversitet og udvikle naturbaserede løsninger er blevet en vigtig miljøprioritet for de nordiske lande. Finansinstitutionernes ansvar bliver fremhævet i den nye globale biodiversitetsaftale, Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, der blev vedtaget i december 2022. Nefco lancerede i efteråret 2022 et nyt pilotprogram for biodiversitet, Biodiversity Pilot Programme, rettet mod nordiske SMVer. Målet er at hjælpe virksomhederne lære om de muligheder og risici, som biodiversiteten repræsenterer for deres forretning, og teste skalerbare naturbaserede løsninger.

”Vores arbejde med finansiering af små og mellemstore nordiske virksomheder har produceret mange inspirerende væksthistorier. Vi forventer også, at det nye biodiversitetsprogram vil byde på spændende læringsmuligheder, alt mens vi tester og udvikler naturbaserede løsninger i samarbejde med virksomhederne,” siger Moe.

I løbet af 2022 har Nefco anvendt EU-taksonomiens evalueringsmetoder i institutionens projektevaluering. Nefco har også introduceret en udelukkelsesliste, som definerer de aktiviteter, som Nefco ikke ønsker at bidrage til. Listen omfatter fossile brændstoffer, skovbrug og husdyrbrug indenfor landbrug, og en række aktiviteter, som er blevet udelukket på baggrund af etiske overvejelser, lovgivning og konventioner.

Implementering af den nordiske vision 2030

De nordiske lande har en ambition om at være verdensførende på grøn omstilling og bæredygtighed og samtidig forbedre nordiske virksomheders konkurrenceevne. Nefcos grønne finansiering dækker et vigtigt behov for finansiering for små og mellemstore nordiske virksomheder. Nefco spiller derved en central rolle i forhold til implementeringen af den nordiske vision og målsætningen om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region inden 2030. Nordisk samarbejde er vigtigt, ikke bare internt i regionen men også for Europa og resten af verden.

”I de her turbulente tider er Nefcos rolle, som er at fremskynde den grønne omstilling, vigtigere end nogensinde,” konkluderer Moe.

Yderligere oplysninger:

For mere information, kontakt:

Trond Moe, Administrerende Direktør, Nefco
Trond.moe@nefco.int, +358 50 329 0860

Josefin Hoviniemi, Vice President Communications, Nefco
josefin.hoviniemi@nefco.int, +358 50 464 6995


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.