Nefcon vuosikatsaus 2023: Panostus vihreään siirtymään tuotti vahvoja tuloksia

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco, jonka tavoitteena on vihreän siirtymän nopeuttaminen, on julkaissut vuoden 2023 vuosikatsauksensa. Viiden Pohjoismaan omistamalla Nefcolla on tärkeä rooli pohjoismaisen Visio 2030:n toteutuksessa ja Pohjoismaiden kehittämisessä maailman vastuullisimmaksi ja integroiduimmaksi alueeksi.

Tilikauden 2023 taloudellinen tulos oli 10,8 miljoonaa euroa (2022: -53,3 miljoonaa euroa). Käänne tuloksessa on merkittävä vuodesta 2022, jolloin Nefco teki suuret tappiovaraukset Ukrainan toiminnoissaan Venäjän aloittaman täysimittaisen sodan takia. Vuonna 2023 Nefco sai huomattavia korkotuottoja pohjoismaisten pk-yritysten liiketoiminnastaan ja kirjasi merkittävät tuotot Itä-Euroopasta, pääasiassa Ukrainasta, saatujen korkojen ja aiemmin alaskirjattujen lainojen takaisinmaksuista. Myös Nefcon rahastonhallinnointitoiminta, joka keskittyy uusiutuvaan off-grid-energiaan, puhtaisiin keittoteknologioihin ja Itämeren suojeluun, oli tuloksekasta.  

Vuoden 2023 lopussa Nefcolla oli portfoliossaan 324 aktiivista hanketta. Näistä hankkeista 83 oli yhtiön omalla pääomalla tehtyjä sijoituksia, pääasiassa lainoja, joiden yhteissumma oli 205,2 miljoonaa euroa, ja 241 Nefcon hallinnoimien rahastojen hankkeita, joihin sijoitettu summa oli yhteensä 206,8 miljoonaa euroa. 

Ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen, saasteiden vähentäminen ja luonnon monimuotoisuus ovat Nefcon rahoituksen kulmakiviä. Nefcon sijoitukset ja hankkeet ovat hajautuneet monelle alalle, mutta niiden painopiste on edelleen energiantuotannon, rakentamisen ja kiinteistöjen, vesihuollon ja jätteenkäsittelyn ratkaisuissa sekä valmistusteollisuudessa ja kuljetusalalla. Ilmastonmuutoksen hillitseminen on tavoitteista keskeisin . Yhä enemmän sijoituksia tehdään myös veden ja merellisten luonnonvarojen kestävään käyttöön ja suojeluun, saastumisen ehkäisemiseen ja kiertotalouteen liittyviin ratkaisuihin. 

Nefcon vuoden 2022 sijoituksista ennen marraskuuta 2023 määriteltyjen tavoitteiden (ilmastonmuutoksen torjunta ja siihen sopeutuminen) pohjalta tehty arviointi osoittaa, että yli 70 prosenttia sijoitusportfoliosta on EU-taksonomian piirissä. 

Nefcon toimitusjohtajan Trond Moen mukaan innovaatiolähtöiset pohjoismaiset pk-yritykset ovat avainroolissa sekä taloudellisen kehityksen että vihreän siirtymän kannalta.. Niillä on kuitenkin usein vaikeuksia löytää lainarahoitusta perinteisiltä liikepankeilta.  

”Tavoitteemme on täyttää aukko rahoituksen tarjonnassa eli tarjota lainarahoitusta, joka tukee näitä yrityksiä niiden kasvun alkuvaiheessa ja auttaa niitä houkuttelemaan muita sijoittajia ja yksityisen sektorin rahoitusta. Rahoituksemme pyrkii erityisesti osoittamaan ympäristöratkaisujen potentiaalin uusilla markkinoilla..”  

Yksi Nefcon strategisista tavoitteista on edistää pohjoismaisten pk-yritysten kasvua, kilpailukykyä ja vihreää siirtymää. Vuonna 2023 Nefco teki pk-yritysten laajentumishankkeisiin kahdeksan uutta sijoitusta, arvoltaan yhteensä 20,8 miljoonaa euroa, ja myönsi neljä pienempää, ns. fast-track-lainaa, joiden yhteissumma oli 1,8 miljoonaa euroa. 

Konkreettisia toimia luonnon monimuotoisuuden ja Ukrainan elpymisen edistämiseksi

Nefcon pohjoismaisille pk-yrityksille suunnattu luonnon monimuotoisuuden pilottiohjelma eteni kuudella uraauurtavalla pilottiprojektilla, jotka esittelevät erilaisia lähestymistapoja luonnon monimuotoisuuden tukemiseen. Pilottiohjelman tavoitteena on kannustaa yrityksiä panostamaan luontoa vahvistaviin toimiin ja tukemaan luonnon monimuotoisuutta, joka on ensisijaisen tärkeää Pohjoismaille. 

Itä-Euroopassa toiminnan painopisteenä on ollut Nefcon Ukrainan vihreä elvytysohjelma. Usean rahoittajan ohjelma on saanut vuoden 2023 loppuun mennessä 290 miljoonaa euroa rahoitusta EU:lta ja Pohjoismailta. Sen puitteissa on käynnissä 40 jälleenrakennushanketta, ja useita uusia hankkeita on suunnitteilla. 

”Ukrainassa Nefco toimii yhdessä kuntien ja paikallisten viranomaisten kanssa korjatakseen sodan aiheuttamia suoria ja epäsuoria vahinkoja ja auttaakseen Ukrainaa sen jälleenrakentamiseksi vihreämmäksi ja paremmaksi. Ruohonjuuritason toiminta on jatkunut Ukrainassa aktiivisesti koko vuoden 2023 ajan, ja vuoden lopussa meneillään oli yli 40 jälleenrakennushanketta. Perimmäinen tavoite on lujittaa Ukrainan kansan kestokykyä sekä edistää kestävää kehitystä ja Ukrainan yhdentymistä Eurooppaan,” Moe jatkaa. 

Johtava asema vihreässä siirtymässä

Pohjoismaiden yhteinen tavoite on olla vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen eturintamassa ja parantaa pohjoismaisten yritysten kilpailukykyä, edistää luonnon monimuotoisuutta kohentavia toimia ja edesauttaa kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.  

” Pohjoismaat ovat yksi maailman vauraimmista, vakaimmista ja demokraattisimmista alueista. Sen vuoksi meillä on paitsi mahdollisuus, myös velvollisuus ottaa johtava asema vihreässä siirtymässä”, Moe toteaa lopuksi.  

Lisätietoja on Nefcon vuosikertomus 2023.

Nefco on viiden Pohjoismaan – Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin – vuonna 1990 perustama kansainvälinen rahoituslaitos. Nefcon tehtävä on kiihdyttää vihreää siirtymää rahoittamalla pohjoismaisia ympäristöratkaisuja niiden kansainväistymisen alkuvaiheessa. Nefcon rahoitus kattaa laajan alueen uusiutuvasta energiasta ja kiertotaloudesta saastumisen ehkäisyyn ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen torjuntaan. Nefco tarjoaa yrityksille lainarahoitusta silloin, kun riskitaso on kaupallisille rahoituslaitoksille liian korkea. Näin se täyttää kriittisen vaiheen rahoitusvajauksen ja auttaa yrityksiä kasvamaan nopeammin kuin muuten olisi mahdollista. Yksi yhtiön tärkeimmistä tavoitteista on tehdä vihreistä hankkeista ja yrityksistä taloudellisesti kannattavia ja houkutella siten muita sijoittajia ja yksityisen sektorin rahoittajia.

Sen vuoksi Nefcolla on tärkeä rooli pohjoismaisen Visio 2030:n toteutuksessa ja Pohjoismaiden kehittämisessä maailman vastuullisimmaksi ja integroiduimmaksi alueeksi. Lisätietoja www.nefco.int.

Lisätietoja: 

Trond Moe, toimitusjohtaja, Nefco
Trond.moe@nefco.int, +358 10 618 0662 

Josefin Hoviniemi, viestintäjohtaja, Nefco 
josefin.hoviniemi@nefco.int, +358 50 464 6995 


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.