För effektiva klimatåtgärder behövs internationellt samarbete och konkreta pilotprojekt – de nordiska länderna kan visa vägen

I november hålls den globala klimatkonferensen COP27 i Egypten. Klimatfinansiering kommer att vara i fokus och som en del av det väntas arbetet med implementeringen av de nya marknadsmekanismerna för utsläppshandel enligt Parisavtalets Artikel 6 framskrida. På konferensen i Glasgow ifjol togs ett betydande kliv framåt då man kom överens om ett gemensamt regelverk för dessa mekanismer. Med över 20 års erfarenhet av klimatfinansiering och utsläppshandel baserat på Kyotoprotokollet har de nordiska länderna en ypperlig möjlighet att genom pilotprojekt med partnerländer visa vägen för den praktiska tillämpningen av de nya mekanismerna.

För att lyfta fram vilka möjligheter överenskommelsen från Glasgow ger och påskynda konkreta klimatåtgärder genom de nya marknadsmekanismerna arrangerade det Nordiska Miljöfinansieringsbolaget Nefco och Gaia Consulting tillsammans ett seminarium den 12 oktober i Helsingfors. Seminariet förde samman ledande sakkunniga på området och presenterade exempel från olika bilaterala pilotprojekt som redan satts i gång.

Talarna betonade att det är viktigt att i första hand minska på de egna utsläppen. Det kommer dock inte att räcka och därför är det möjligt att genom samarbete inom utsläppshandeln enligt Parisavtalet stöda projekt i länder där det finns en stark potential att minska på växthusgaser. Samtidigt kan både de medverkande länderna och den privata sektorn dra nytta av samarbetet.

”Vi har i Norden massor av klimatvänliga produkter och tekniska lösningar som kunde tas i bruk på andra håll i världen för att hålla målet på 1.5 grader vid liv,” konstaterade utrikesminister Pekka Haavisto i sitt öppningstal.

”Finland fortsätter att stöda internationellt samarbete för att ta fram robusta regler för handeln med utsläppsenheter och dess prissättning vilka sporrar till transformativ förändring, högre ambitioner och hållbar utveckling samt gynnar den privata sektorn och dess innovationer.”

Det finns en betydligt större potential för att nå gynnsamma resultat genom samarbete än genom enbart nationella åtgärder. Internationellt samarbete handlar inte enbart om en sälj-köpmarknad av utsläppsenheter, utan även om att man höjer på ambitionsnivån, dvs strävar efter att minska på utsläppen i högre grad. Det leder till innovationer, kunskapsutbyte och kostnadseffektivitet.

Det återstår ännu mycket arbete att få alla detaljer på plats, såsom robusta regler och gemensamma register. Pilotprojektens roll som vägvisare och demonstrationsplattformer är därmed väsentlig. För att sparka i gång konkreta åtgärder är det viktigt att både länderna och den privata sektorn samt internationella aktörer engagerar sig för att pröva olika lösningar. Samarbete är nyckeln till lyckade klimatåtgärder.

”Artikel 6 är ett samarbetsverktyg – det är det bästa sättet att uppnå målen i Parisavtalet,” sade Dirk Forrester från International Emissions Trading Association (IETA). ”Genom samarbetsprojekt har vi sett att kostnader halveras och man kan därmed fördubbla ambitionerna utan extra kostnad. Alla länder vinner ekonomiskt på samarbete.”

Förutom Haavisto och Forrister hade seminariet följande talare: Hanna-Mari Ahonen från Perspectives Climate Group, Mischa Classen från KliK Foundation, Sandra Lindström från Energimyndigheten i Sverige, Hugh Salway från Gold Standard Foundation, Tuomo Kalliokoski från miljöministeriet, Bernt Nordman från WWF Finland och Kati Kulovesi från Östra Finlands Universitet samt Trond Moe och Ash Sharma från Nefco och Pasi Rinne från Gaia Consulting.

Mer information och en videoinspelning från evenemanget:

För ytterligare information, kontakta:

Kari Hämekoski, Senior Programme Manager
kari.hamekoski@nefco.int, 010 618 0660

Josefin Hoviniemi, Kommunikationsdirektör
Josefin.hoviniemi@nefco.int, 050 4646995

Pekka Haavisto and Trond Moe
Pekka Haavisto, Utrikesminister och Trond Moe, Managing Director, Nefco
Ash Sharma
Ash Sharma, Nefco
Hanna-Mari Ahonen
Hanna-Mari Ahonen, Perspectives Climate Group
Mischa Classen
Mischa Classen, KliK Foundation
Audience
Diskussion med seminariepubliken


Om Nefco

Nefco är en internationell finansiell institution som finansierar inledande uppskalering av nordiska gröna lösningar på globala marknader. Nefco grundades 1990 av de fem nordiska länderna, och den nordiska gröna banken tillhandahåller endast grön finansiering. Nefco har finansierat och genomfört över 1 500 projekt inom energieffektivitet, förnybar energi, rent vatten och sanitet, avfallshantering och renare industriella processer med mera. Vi verkar i våra ägares intressen, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, och vidtar konkreta åtgärder för att skynda på den gröna övergången. Läs mer om oss på www.nefco.int .


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.