Baltic Sea Action Plan Fund beviljar en miljon euro till 10 nya projekt för att förbättra Östersjöns tillstånd

Många av de nya projekt som finansieras av Baltic Sea Action Plan Fund (BSAP-fonden) har ett särskilt fokus på marinbiologisk mångfald. Med Sveriges senaste bidrag på 4,5 miljoner kronor fortsätter BSAP-fonden att stödja genomförandet av HELCOMs handlingsplan för Östersjön.

Den totala finansieringen för den senaste ansökningsrundan för BSAP-fonden uppgår till 1 miljon euro, som kommer att fördelas på 10 godkända projekt i Estland, Finland, Sverige och Polen. De nya projekten fokuserar på skogsbruk, utsläpp av näringsämnen, farliga ämnen och havsbaserade aktiviteter. Majoriteten av de nya projekten, kommer att bidra positivt till den biologiska mångfalden.

”Projekt som finansieras av BSAP-fonden har alltid försökt att ta itu med och erbjuda lösningar för att förbättra det ekologiska tillståndet i Östersjön. Som fondförvaltare fortsätter Östersjöns tillstånd, särskilt den biologiska mångfalden, att vara ett viktigt område för oss”, säger Trond Moe, Managing Director på Nefco.

Den senaste ansökningsrundan för BSAP-fonden avslutades i februari 2023, med totalt 16 mottagna ansökningar från fyra olika länder. Omkring 60 procent av ansökningarna skickades in av nya samarbetspartners, vilket visar relevansen och behovet av BSAP-fonden. Sveriges senaste bidrag till BSAP-fonden kommer att säkra fortsättningen av implementeringen av dessa projekt.

Sverige bidrar till Baltic Sea Action Plan Fund

För att fortsätta förbättra Östersjöns tillstånd har Sverige betalat in ett nytt bidrag till BSAP-fonden på ca. 386 000 euro (4 500 000 kronor).

”Vi är stolta över att se att det stöd vi har gett till BSAP-fonden kommer att mobilisera ytterligare finansiella och mänskliga resurser för att påskynda genomförandet av handlingsplanen för Östersjön och förbättra Östersjöns hälsa. För Sverige spelar fonden en viktig roll i att stödja intressenter som vill utveckla innovativa lösningar för att hantera svåra miljöutmaningar, som övergödning och förlust av biologisk mångfald”, säger Romina Pourmokhtari, Sveriges klimat- och miljöminister.

Med den nuvarande finansieringen från Sverige och Finland på 15 miljoner euro hade BSAP-fonden finansierat totalt 73 projekt i slutet av 2023, med ett utbetalat belopp på 11,2 miljoner euro. Fondens hävstångseffekt är betydande: det totala värdet av de bidrag som beviljats för avslutade projekt motsvarar cirka 26 procent av de totala projektkostnaderna. Fonden har sedan den bildades förvaltats gemensamt av Nefco och Nordiska investeringsbanken.

”Det nya bidraget från Sverige visar på ett engagemang för fortsatt samarbete för att uppnå våra gemensamma mål för ett friskare Östersjön. Detta stöd är avgörande för att upprätthålla BSAP-fondens pågående verksamhet, stöda konkreta projekt i Östersjöregionen och säkerställa ett välmående ekosystem i Östersjön”, säger Nea Westerlund, Acting Programme Manager för   BSAP-fonden på Nefco.

Projekt från Sverige, Finland, Estland och Polen för att förbättra Östersjöns marina ekosystem

Ett av de projekt som har mottagit bidrag från BSAP-fonden i Sverige är Ekoskog. Denna frivilligorganisation kommer att fokusera på att öka medvetenheten om fördelarna med ekologiskt skogsbruk bland skogsägare för att minska den landbaserade tillförseln av näringsämnen i Östersjön. För att göra detta kommer kommissionen att inrätta ett certifieringssystem och främja användningen av en märkning av ekologiskt skogsbruk som redan är registrerad i EU.

Ett gränsöverskridande projekt som leds av företaget Innofor Finland kommer att samarbeta med svenska, estniska och finska skogsbruksorganisationer för att skapa en grund för vetenskapligt underbyggt hållbart skogsbruk och för att utveckla nationella skogsbruksstandarder.

I Finland kommer Flexens att starta en pilotanläggning för att testa syrgastillförsel i Östersjön och undersöka möjligheterna för grön vätgasproduktion.

Det estniska företaget Narva Vesi kommer att förbereda all nödvändig dokumentation för renoveringen av Narvas avloppsreningsverk, medan Scopus Sp. z o.o i Polen kommer att utforma och vidta åtgärder för att undvika dumpning av skräp i Östersjön med hjälp av PortBins, en skräptrålare som samlar upp avfall från floder med hjälp av naturliga strömmar.

En lista över alla godkända projekt från den senaste och tidigare finansieringsrundor finns på www.nefco.int/BSAP.

Omkring 60 procent av ansökningarna skickades in av nya samarbetspartners, vilket visar relevansen och behovet av BSAP-fonden.

För ytterligare information, kontakta:

Nea Westerlund, Acting Programme Manager för BSAP-fonden på Nefco.
nea.westerlund@nefco.int, +358 10 618 003

Om Baltic Sea Action Plan Fund

Baltic Sea Action Plan Fund (BSAP-fonden) inrättades 2010 för att påskynda genomförandet av HELCOMs handlingsplan för Östersjön, som är en roadmap för att förbättra Östersjöns ekologiska tillstånd, inklusive konkreta åtgärder för att hantera biologisk mångfald, eutrofiering, farliga ämnen och havsbaserade aktiviteter. Det främsta syftet med fonden är att underlätta och påskynda förberedelserna av lönsamma projekt både från offentliga och privata aktörer. Läs mer på: www.nefco.int/BSAP


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.