Baltic Sea Action Plan Fund myöntää miljoona euroa 10 uudelle Itämeri-hankkeelle

Valtaosa uusista Itämeri-hankkeista keskittyy meriluonnon monimuotoisuuteen. Ruotsin uusimman 4,5 miljoonan kruunun panostuksen myötä BSAP-rahasto jatkaa Itämeren suojelun toimenpideohjelman tukemista.

Baltic Sea Action Plan Fund (BSAP-rahasto) on hyväksynyt viimeisimmän hakukierroksen tuloksena 10 Itämeren tilaa kohentavaa hanketta Puolassa, Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Hyväksyttyjen hankkeiden rahoitussumma on yhteensä miljoona euroa.

Uudet hankkeet keskittyvät metsätalouteen, ravinnepäästöihin, vaarallisiin aineisiin ja merellisiin toimintoihin. Valtaosa hankkeista, kuusi kymmenestä, edistävät luonnon monimuotoisuutta, joka on keskeinen tavoite Itämeren ympäristönsuojelukomission HELCOMin laatimassa Itämeren suojelun toimintaohjelmassa (Baltic Sea Action Plan, BSAP).

”BSAP-rahaston rahoittamat hankkeet ovat aina pyrkineet käsittelemään Itämeren ympäristöongelmia ja löytämään niihin ratkaisuja. Itämeren tila, erityisesti luonnon monimuotoisuus, on Nefcolle rahaston hallinnoijana jatkossakin tärkeää”, kertoon Nefcon Managing Director Trond Moe.

Baltic Sea Action Plan Fundin helmikuussa 2023 päättyneellä hakukierroksella hakemuksia jätettiin neljästä maasta yhteensä 16. Noin 60 prosenttia hakemuksista oli uusien kumppanien lähettämiä, mikä osoittaa BSAP-rahaston merkityksen hanke-ehdokkaiden parissa. Ruotsin uusin panostus BSAP-rahastoon varmistaa näiden hankkeiden jatkumisen.

Ruotsi tukee Itämeri-työtä BSAP-rahaston avulla

Ruotsin valtio päätti jatkaa tukeaan Itämeren tilan kohentamiseksi panostamalla BSAP-rahastoon 386 000 euroa (4 500 000 Ruotsin kruunua).

”Olemme hyvin ylpeitä siitä, että BSAP-rahastolle antamamme tuki tarjoaa lisää taloudellisia ja henkilöstöresursseja Itämeren suojelun toimenpideohjelman toteuttamiseen ja Itämeren tilan parantamiseen. Rahastolla on suuri merkitys Ruotsille, sillä se tukee sidosryhmiä, joiden tavoitteena on kehittää innovatiivisia ratkaisuja rehevöitymisen ja luonnon monimuotoisuuden katoamisen kaltaisten vaikeiden ympäristöongelmien ratkaisemiseen”, Ruotsin ilmasto- ja ympäristöministeri Romina Pourmokhtari kertoo.

Ruotsin ja Suomen nykyisten 15 miljoonan euron rahoitussitoumusten turvin BSAP-rahasto on vuoden 2023 loppuun mennessä myöntänyt 73 hankkeelle rahoitusta yhteensä 11,2 miljoona euroa. Rahaston vipuvaikutus on merkittävä: valmistuneissa hankkeissa BSAP-rahaston osuus kaikista tehdyistä sijoituksista on noin 26 prosenttia. Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco ja Pohjoismaiden investointipankki (NIB) ovat hallinnoineet rahastoa sen perustamisesta lähtien.

”Ruotsin tarjoama lisäpanostus on osoitus sitoutumisesta jatkuvaan yhteistyöhön yhteisen tavoitteemme, terveemmän Itämeren, hyväksi. Tämä tuki on elintärkeää BSAP-rahaston nykyisen toiminnan ylläpitämiseksi, konkreettisten hankkeiden mahdollistamiseksi Itämeren alueella ja meriekosysteemin hyvinvoinnin varmistamiseksi”, kertoo Nea Westerlund, BSAP-rahaston va. ohjelmajohtaja Nefcolla.

Suomesta, Ruotsista, Virosta ja Puolasta hankkeita Itämeren meriekosysteemin kohentamiseksi

Yksi BSAP-rahaston tukemista hankkeista Ruotsissa on Ekoskog. Se on kansalaisjärjestö, joka esittelee metsänomistajille ekologisesti kestävän metsänhoidon etuja maaperästä Itämereen huuhtoutuvan ravinnekuorman vähentämiseksi. Järjestön tavoitteena on laatia sertifiointimalli ja edistää EU:ssa rekisteröidyn Ecoforestry-merkin käyttöä.

Innofor Finlandin, johtama monikansallinen hanke pyrkii yhdessä Ruotsin, Viron ja Suomen metsänhoitoyhdistysten kanssa luomaan pohjan tieteeseen perustuvalle vastuulliselle metsänhoidolle ja kehittämään kansallisia metsänhoitovaatimuksia.

Suomessa Flexens käynnistää pilottilaitoksen, jolla valmistellaan hapen pumppaamista Itämereen ja tutkitaan mahdollisuuksia vihreän vedyn tuotantoon.

Virolainen yritys Narva Vesi laatii tarvittavat asiakirjat Narvan jätevedenpuhdistamon peruskorjausta varten ja Puolassa Scopus Sp. z o.o suunnittelee ja toteuttaa toimia, joilla estetään roskien päätymistä Itämereen jokien luonnollisia virtauksia hyödyntävällä PortBin-roskienkeräysjärjestelmällä.

Luettelo kaikista sekä tämän kierroksen että aiempien kierrosten hyväksytyistä hankkeista on julkaistu BSAP-rahaston verkkosivustolla.

Noin 60 prosenttia hakemuksista oli uusien kumppanien lähettämiä, mikä osoittaa BSAP-rahaston merkityksen hanke-ehdokkaiden parissa.

Lisätietoja antavat:

Nea Westerlund, BSAP-rahaston va. ohjelmajohtaja, Nefco
nea.westerlund@nefco.int, +358 10 618 003

Baltic Sea Action Plan Fund

Vuonna 2010 perustettu Baltic Sea Action Plan Fund (BSAP-rahasto) pyrkii nopeuttamaan Itämeren ympäristönsuojelukomission HELCOMin laatiman Itämeren suojelun toimintaohjelman (Baltic Sea Action Plan) toteuttamista. Toimintaohjelma on Itämeren ympäristön tilan kohentamiseksi laadittu etenemissuunnitelma, joka sisältää luonnon monimuotoisuutta, rehevöitymistä, haitallisia aineita ja roskaantumista sekä ihmistoimintaa merellä koskevia konkreettisia toimia. Rahaston päätarkoitus on tukea ja nopeuttaa sekä julkisen että yksityisen sektorin taloudellisesti kannattavien ympäristöhankkeiden valmistelua. Lisätietoja: www.nefco.int/BSAP


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.