Nefcon vuosikatsaus 2022: Kasvurahoitusta yhä useammalle pk-yritykselle

Pohjoismainen ympäristörahoitusyhtiö Nefco, jonka omistaa Suomi yhdessä neljän muun Pohjoismaan kanssa, on julkaissut vuoden 2022 vuosikatsauksensa, johon sisältyvät vuositilinpäätös, vuosittainen vaikutusraportti sekä Ethics and Compliance -raportti.

Nefcon tehtävä on kiihdyttää vihreää siirtymää rahoittamalla kansainvälistymisen alkuvaiheessa olevia pohjoismaisia ympäristöratkaisuja ja tekniikoita, joilla on potentiaalia laajentua maailmanmarkkinoille. Nefcon ympäristörahoitustoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: pohjoismaiset pk-yritykset, Itä-Eurooppa ja erityisrahastot.

“Nefcon toimintaa leimasi vuonna 2022 kaksi pääteemaa: pohjoismaisten pk-yritysten liiketoiminta-alueen huomattava kasvu ja Venäjän raaka, laiton ja provosoimaton täysimittainen hyökkäys Ukrainaan”, kertoo Nefcon toimitusjohtaja Trond Moe.

Tuotto ennen pääomasijoitusten arvostusta oli 10,2 miljoonaa euroa. Tähän sisältyvät Nefcon omalla pääomalla tehdyn antolainaustoiminnan korkotuotto ja palkkiot rahastojen hallinnoinnista muiden lukuun.

Nettokorkotuotto kasvoi vuonna 2022 6,8 miljoonaan euroon vuoden 2021 6,0 miljoonasta eurosta pääasiassa pohjoismaisille pk-yrityksille suunnattujen lainojen ansiosta.

Palkkiotuotto rahastojen hallinnoinnista muiden lukuun laski 3,1 miljoonaan euroon vuoden 2021 3,8 miljoonasta eurosta, mihin olivat syynä joidenkin rahastotoimintojen loppuminen. Niiden tilalle aloitetut uudet toiminnot laajenevat täyteen mittaansa vasta tulevina vuosina.

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on huomattavia vaikeuksia löytää lainarahoitusta kasvun alkuvaiheessa toiminnan riskien ja lainan vakuutena käytettävän omaisuuden puutteen takia. Nefco täydentää tätä markkinoilla ilmenevää puutetta ja rahoittaa onnistuneesti nopeasti kasvavaa portfoliota kiinnostavia pohjoismaisia kasvuyrityksiä. Kasvattamalla Nefcon rahoituskykyä ja osoittamalla sen rahoitusmallin skaalautuvuus rahoitusmarkkinoilla voidaan kiihdyttää näiden yritysten kasvua entisestään. Nefcon pohjoismaisten pk-yritysten hankeportfolio kasvoi merkittävästi 19 uudella lainasopimuksella, joiden kokonaisarvo oli 40,2 miljoonaa euroa (vuoden 2021 vastaava arvo oli 18,5 miljoonaa). Vuoden 2022 loppuun mennessä Nefcon laina- tai pääoman kaltaista rahoitusta sai 62 pohjoismaista pk-yritystä.

Venäjän aloittama sota Ukrainassa varjosti Nefcon muuten myönteistä kehitystä vuonna 2022. Lainojen myöntäminen Ukrainaan täytyi tilapäisesti keskeyttää. Toiminta jatkui loppuvuonna eri lahjoittajilta saadun ja Nefcon hallinnoiman rahoituksen turvin. Käytännön työ jatkui vaihtelevassa määrin 23 hankkeessa vuoden loppuun mennessä. Nefco päätti myös lopettaa kaiken rahoitustoiminnan Venäjällä ja Valko-Venäjällä.

Sodan takia ja osana riskinhallintaansa Nefco on tehnyt Itä-Euroopan liiketoimintaansa huomattavat varaukset mahdollisista luottotappioista ja alaskirjaukset Ukrainaan tehtyjen pääomasijoitusten arvosta.

Vuoden lopussa Nefcon myöntämiä lainoja oli 67 (53 vuonna 2021), kirjanpitoarvoltaan yhteensä 55,9 miljoonaa euroa (96,5 miljoonaa vuonna 2021, aleneman syynä alaskirjaukset Ukrainassa), ja pääomasijoituksia 12 (sama kuin vuonna 2021), kirjanpitoarvoltaan yhteensä 13,4 miljoonaa euroa (15,3 miljoonaa vuonna 2021, aleneman syynä alaskirjaukset Ukrainassa).

Tämän vuoksi Nefcon tilikauden tulos Ukrainan alaskirjausten jälkeen on 53,5 miljoonaa euroa tappiollinen.

Taustalla oleva tulos ennen lainojen ja pääomasijoitusten arvonalentumista oli 1,7 miljoonaa euroa.

Vihreä ja kestävä jälleenrakennus Ukrainassa

Venäjän hyökkäys on aiheuttanut Ukrainassa suuria vahinkoja ihmisille, infrastruktuurille ja ympäristölle. Jälleenrakennuksen tarve on valtava, mutta se antaa myös mahdollisuuden toteuttaa jälleenrakennus kestävämmällä tavalla ja kehittää Ukrainaa hiilineutraaliin ja luontopositiiviseen suuntaan. Ukrainan viranomaisten tukemiseksi Nefco käynnisti heinäkuussa 2022 usean rahoittajan Green Recovery for Ukraine -rahoitusohjelman, jonka alkupääoman tarjosivat EU, Tanska, Suomi, Norja ja Ruotsi.

Nefco on toiminut yhteistyössä Ukrainan viranomaisten kanssa yli kymmenen vuoden ajan. Tällä hetkellä keskitymme kriittisen infrastruktuurin jälleenrakentamiseen ja kestävään asuntorakentamiseen maan sisäisiä pakolaisia varten.

”Kunnat ovat avainasemassa Ukrainan jälleenrakennuksessa. Työskentelemme heidän kanssaan käytännön tasolla, ja olemme jo aloittaneet ensimmäiset hankkeet ohjelman puitteissa. Haluamme kaikissa hankkeissamme osoittaa, että vihreä ja kestävä jälleenrakennus on Ukrainassa mahdollista”, Moe sanoo.

Lisääntynyttä toimintaa muissa rahastoissa

Erityisrahastoliiketoiminnassa tapahtui myönteistä kehitystä. Yksikkö toimii rahastojen ja usean rahoittajan ohjelmien parissa, jotka keskittyvät ilmastonmuutoksen torjuntaan tai saastumisen vähentämiseen ja pyrkivät houkuttelemaan lisärahoitusta yksityiseltä sektorilta Pariisin sopimuksen mukaisesti.

Beyond the Grid Fund for Africa -ohjelman tavoitteena on edistää puhtaan, sähköverkosta riippumattoman energian saantia Afrikassa tulospohjaisen rahoituksen kautta. Ohjelma laajentui vuoden 2022 aikana uusiin maihin. Norja liittyi rahoittajien joukkoon Ruotsin, Tanskan ja Saksan rinnalle.  Ensimmäisten 13 hankkeen sopimukset on solmittu, ja ennen vuoden loppua ne ovat synnyttäneet 38 519 uutta energianhankintasopimusta, jotka hyödyttävät 200 395 ihmistä. Tavoitteena on vuoteen 2028 mennessä saada aikaan 1,44 miljoonaa uutta energialiittymää, jotka hyödyttävät yli 6,5 miljoonaa ihmistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

Vuonna 2022 käynnistettiin uusi ohjelma, Modern Cooking Facility for Africa, jonka tavoitteena on tuoda energiatehokkaat ja vähäpäästöiset liedet kolmen miljoonan afrikkalaisen saataville, parantaa yleistä terveyttä ja lisätä talouskasvua. Ensimmäisen rahoituskierroksen odotetaan valmistuvan vuoden 2023 aikana.

Baltic Sea Action Plan Fund hyväksyi yhdeksän uutta hanketta, kokonaisarvoltaan 1,08 miljoonaa euroa, joiden tavoitteena on Itämeren ympäristön tilan jatkuva kohentuminen.

Luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutoksen torjunta ja kiertotalous keskiössä

Vuoden 2022 lopussa valtaosa Nefcon portfoliossa olevista hankkeista liittyi ilmastonmuutoksen torjuntaan. Kiertotalouteen liittyvien hankkeiden osuus on kasvussa. Yleisimmät alat ovat energia, rakentaminen ja kiinteistöt, valmistusteollisuus ja kuljetus.

Luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen torjunta ja luontopohjaisten ratkaisujen kehittäminen ovat nousseet Pohjoismaissa etusijalle ympäristövaikutusten suhteen. Joulukuussa 2022 hyväksytty Kunmingin-Montrealin maailmanlaajuinen luonnon monimuotoisuuskehys korostaa myös rahoituslaitosten roolia. Vastatakseen näihin tarpeisiin Nefco käynnisti syksyllä 2022 pohjoismaisille pk-yrityksille tarkoitetun luonnon monimuotoisuuden pilottiohjelman. Sen tavoitteena on auttaa yrityksiä samaan tietoa luonnon monimuotosuuteen liittyvistä riskeistä liiketoiminnalleen ja testata skaalautuvia luontopositiivisia ratkaisuja.

”Työmme pohjoismaisten pk-yritysten rahoituksen parissa on tuottanut monia innostavia kasvutarinoita. Odotamme myös uuden luonnon monimuotoisuuden pilottiohjelman tuottavan mielenkiintoisia oppimismahdollisuuksia, kun testaamme ja kehitämme konkreettisia luontopohjaisia ratkaisuja yhdessä yritysten kanssa,” Moe kertoo.

Vuoden 2022 aikana Nefco käytti aktiivisesti EU:n taksonomia-arviointimenetelmää hankkeiden arvioinnissa. Lisäksi Nefco otti käyttöön kieltoluettelon, jossa määritellään selkeät rajat toiminnoille, joihin Nefco ei halua sitoutua. Niitä ovat fossiiliset polttoaineet, metsätalous ja maatalous sekä eettisistä, juridisista tai hyviin tapoihin liittyvistä syistä pois suljettava toiminta.

Pohjoismaisen Visio 2030:n toteuttaminen

Pohjoismaiden yhteinen tavoite on olla vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen edelläkävijä ja parantaa pohjoismaisten yritysten kilpailukykyä. Pk-yritysten kriittistä rahoitusvajausta täydentävänä ympäristörahoituslaitoksena Nefcolla on tärkeä rooli pohjoismaisen Visio 2030:n toteutuksessa ja Pohjoismaiden kehittämisessä maailman vastuullisimmaksi ja integroiduimmaksi alueeksi. Pohjoismainen yhteistyö on välttämätöntä paitsi Pohjoismaiden alueen itsensä, myös koko Euroopan ja muun maailman kannalta.

”Epävarmoina aikoina Nefcon toiminta vihreän siirtymän kiihdyttämiseksi on tärkeämpää kuin koskaan ennen”, Moe toteaa lopuksi.

Lisätietoja aiheesta:

Lisätietoja antavat:

Trond Moe, toimitusjohtaja, Nefco
Trond.moe@nefco.int, +358 50 329 0860

Josefin Hoviniemi, viestintäjohtaja, Nefco
josefin.hoviniemi@nefco.int, +358 50 464 6995


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.