Nefco fortsätter att finansiera projekt för att hjälpa Ukraina: 33 byggnader i Chernivtsi har genomgått reparationer och modernisering

Projektet omfattade renovering av 16 skolor, 15 förskolor och 2 vårdinrättningar, och innefattar termisk modernisering av byggnadsfasader och byte av värmesystem. Moderniseringarna har lett till genomsnittliga energibesparingar på 39%. Med stöd från Sverige och E5P har projektet gynnat cirka 17 800 barn och anställda samt 23 000 patienter, samtidigt som det har ökat stadens kapacitet att ta emot internflyktingar och ge dem tillgång till viktiga sociala tjänster.

Nefco har en väletablerad historia i Ukraina och har genomfört många gröna projekt redan före den fullskaliga ryska invasionen. Dessa investeringar har som mål att förse Ukraina med en EU-anpassad väg för hållbar återuppbyggnad och en snabbare grön omställning.

I ett av de senaste projekten har 33 offentliga byggnader i Chernivtsi – inklusive16 skolor, 15 förskolor och 2 vårdinrättningar, som tidigare påverkats negativt av ineffektiv energianvändning och värmeförluster – genomgått en omfattande renovering, med stöd från Sverige och Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P).

”Sverige är en långvarig partner till Ukraina. Genom detta initiativ stödjer Sverige Ukraina i dess ansträngningar att öka energieffektiviseringen i landet och efterlevnaden av EU-regleringar”, säger Kasper Andersson, Ambassadråd, Myndighetschefens ställföreträdare, Sveriges ambassad i Ukraina.

”Det är viktigt att stödja investeringar i energieffektivisering i Ukraina eftersom det skapar energisäkerhet och energioberoende. På alla E5P-bidragsgivares vägnar vill vi tacka Nefco för att framgångsrikt ha genomfört detta projekt i Chernivtsi med en så stor social inverkan”, tillägger Camilla Otto, direktör för givarpartnerskap vid Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD, European Bank for Reconstruction and Development), fondförvaltaren för E5P.

Förbättringarna har minskat energiförbrukningen och resulterat i 39% energibesparingar i genomsnitt. Moderniseringarna beräknas ge staden årliga besparingar på cirka 1,7 miljoner euro. Dessutom har projektet förbättrat inomhusmiljön genom att säkerställa en behaglig temperatur på 19–22 °C, förbättrad luftkvalitet och bättre belysning, vilket gynnar cirka 17 800 barn och anställda samt 23 000 patienter. Projektet har också stärkt Chernivtsis kapacitet att ta emot nyanlända internflyktingar och ge dem tillgång till viktiga sociala tjänster.

”Stadsfullmäktige i Chernivtsi initierade detta viktiga projekt för att förändra livskvaliteten för invånarna och höja standarden på förskolor samt utbildningsinstitutioner och vårdinrättningar till en helt annan kvalitetsnivå”, säger Roman Klichuk, borgmästare i Chernivtsi. ”Tack vare samarbetet med och stödet från Nefco fick Chernivtsi praktisk erfarenhet av en integrerad strategi för utveckling och genomförande av energieffektiviseringsprojekt.”

Photo: School children in an energy-efficiency modernised school in the city of Chernivtsi – Nefco
Foto: Skolelever i en energieffektiviserad skola i Chernivtsi – Nefco

Renoveringarna påbörjades 2018 och nästan alla anläggningar var färdigställda innan den fullskaliga invasionen, men ytterligare ett bidrag har beviljats för renovering av ännu en byggnad, som skall stå klar i september 2024. Projektet har samfinansierats genom ett Nefco-lån på 4,4 miljoner euro, E5P-bidrag på 3,8 miljoner euro och ett lokalt bidrag från staden på 2,6 miljoner euro – totalt 10,8 miljoner euro.

Mot bakgrund av det fullskaliga invasionskriget behöver Ukraina betydande stöd till återuppbyggnad och ekonomisk utveckling under flera år för att återhämta sig från den förstörelse som orsakats av konflikten. Nefcos program för grön återuppbyggnad i Ukraina Nefco Green Recovery Programme for Ukraine ger bidrag och tillhandahåller teknisk assistans för åtgärder inom grön återuppbyggnad till kommuner i statligt kontrollerade områden i landet. 

”Vi på Nefco har en unik position att tillsammans med kommunerna i Ukraina på ett adekvat sätt möta behoven av miljöåterhämtning. Mer än någonsin är vi glada över att ha bidragit till genomförandet av ett så omfattande och effektfullt energieffektiviseringsprojekt. Detta är extremt viktigt eftersom Chernivtsi är en knutpunkt för flyktingar och ligger i linje med vårt åtagande att återuppbygga Ukraina grönare och bättre”, säger Julia Shevchuk, Chief Investment Adviser på Nefco.

Photo: Energy-efficiency modernised day-care centre n the city of Chernivtsi – Nefco
Foto: Energieffektiviserad förskola i Chernivtsi – Nefco

De genomförda åtgärderna omfattar två huvudgrupper: termisk modernisering av byggnadernas fasadbeklädnader och byte av värmesystem. Projektet omfattade framför allt isolering av väggar, tak och golv, fasadreparationer, förbättring av ventilationssystem samt installation av ventilationssystem med värmeåtervinning och enskilda fjärrvärmecentraler. Nya energisnåla fönster och dörrar installerades också, och föråldrade armaturer ersattes med LED-lampor.

Sedan 2010 har Nefco finansierat över 300 projekt i Ukraina och samarbetar med tre projekt i Chernivtsi. Tillsammans med E5P har Nefco slutfört fyra investeringsprojekt och implementerat två finansieringsprogram för energieffektivisering i Ukraina.

Läs mera om projektet:

Läs en fallstudie om Chernivtsi-projektet

Läs mer om projektet i ett faktablad

Se en video från Chernivtsi


För ytterligare information, kontakta:

Julia Shevchuk, Chief Investment Adviser, Nefco
Yuliia.Shevchuk@nefco.int,+380 50 358 3518

Josefin Hoviniemi, Vice President, Communications, Nefco
josefin.hoviniemi@nefco.int, +358 50 464 6995

Om E5P

Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership (E5P) är en stödfond med flera bidragsgivare och stöd av flera internationella finansinstitut som inrättades tack vare ett initiativ från det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionen 2009. E5P-fonden för Ukraina uppgår till 210 miljoner euro, vilket innefattar inbetalningar från EU, som är den största bidragsgivaren till fonden, och Sverige som den största bilaterala bidragsgivaren som stöder Ukraina, samt Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Island, Irland, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Slovakien, Schweiz och USA. Ukraina är också en bidragsgivare till E5P med 20 miljoner euro. E5P-bidragen används tillsammans med lånen från de internationella finansinstituten för att komplettera kommunala infrastrukturinvesteringar för att öka Ukrainas energieffektivitet samtidigt som de har en positiv inverkan på miljön och bekämpar klimatförändringarna. Fram till idag har E5P stöttat 26 investeringsprojekt i Ukraina med en total investeringsvolym på över 1 miljard euro. Läs mer på e5p.eu

Foto: Energieffektiviserad skola i Chernivtsi, Ukraina – Nefco


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.