Nefco 2022: Ökat antal små och medelstora företag får tillväxtfinansiering

Nefco, den nordiska gröna banken som ägs av de fem nordiska länderna, har publicerat sina årliga resultat för 2022, inklusive finansiella rapporter och icke-finansiell rapportering, det vill säga impact-rapporten samt rapporten om etik och regelefterlevnad.

Nefcos uppgift är att påskynda den gröna omställningen genom att finansiera inledande expansion av nordiska gröna lösningaroch teknik som har potential att skalas upp på globala marknader. Nefcos gröna finansieringsverksamhet är organiserad i tre affärsenheter: Nordiska små och medelstora företag, Östeuropa och Special Funds.

”Två huvudteman präglade Nefcos verksamhet under 2022: Den betydande tillväxten inom affärsområdet nordiska små och medelstora företag och Rysslands brutala, olagliga och fullskaliga invasion av Ukraina”, säger Trond Moe, VD för Nefco.

De totala intäkterna, exklusive kapitalvärderingarna, var 10,2 miljoner euro. Detta inkluderar ränteintäkter från utlåningsverksamhet med Nefcos eget kapital och intäkter från fondförvaltning.

Nettoränteintäkterna ökade till 6,8 miljoner euro 2022 från 6,0 miljoner euro 2021, främst på grund av ökad utlåningsverksamhet inom den nordiska SMF-verksamheten.

Intäkterna från förvaltning av fonder minskade till 3,1 miljoner euro från 3,8 miljoner euro år 2021 på grund av att förvaltningen av en del fonder upphörde och nya startades, vilket man kommer att se den fulla effekten av först senare.

Små och medelstora företag har stora svårigheter att få lånefinansiering i den tidiga tillväxtfasen på grund av upplevda risker och brist på tillgångar för att säkra lån. Nefco löser denna utmaning genom att framgångsrikt finansiera en snabbt ökande portfölj av spännande nordiska gröna tillväxtföretag. Genom att utöka Nefcos finansieringskapacitet och påvisa möjligheten att skala upp finansieringsmodellen på finansmarknaderna kan företagens tillväxt öka ytterligare.

Nefcos projektportfölj inom den nordiska SMF-verksamheten växte avsevärt, med 19 nya lån på 40,2 miljoner euro (en ökning från motsvarande 18,5 miljoner euro 2021). I slutet av 2022 finansierade Nefco aktivt 62 nordiska små och medelstora företag med lån och kapitalinvesteringar.

Rysslands krig mot Ukraina kastade en skugga över Nefcos annars positiva utveckling under 2022. Nefco blev tvungen att tillfälligt avbryta utlåningen till Ukraina. Verksamheten återupptogs senare under året med hjälp av bidrag från olika bidragsgivare, som Nefco administrerar. I slutet av året pågick aktivt arbete i varierande grad i 23 projekt. Nefco beslutade också att upphöra med sin finansieringsverksamhet i Ryssland och Belarus.

På grund av kriget och som en del av riskhanteringen har Nefco gjort betydande reserveringar för eventuella låneförluster för sin verksamhet i Östeuropa och skrivit ner värdet på kapitalinvesteringarna.

I slutet av året hade Nefco 67 utestående lån (en ökning från 53 år 2021), med ett bokfört värde på 55,9 miljoner euro (en minskning från 96,5 år 2021, på grund av nedskrivningar i Ukraina) och 12 kapitalinvesteringar (samma som 2021), med ett bokfört värde på 13,4 miljoner euro (en minskning från 15,3 miljoner euro år 2021, på grund av nedskrivningar i Ukraina).

Nefcos totalresultat, som visar årets resultat efter nedskrivningarna i Ukraina, är därför negativt, minus 53,5 miljoner euro.

Det underliggande resultatet, exklusive nedskrivningar av lån och kapitalinvesteringar, var 1,7 miljoner euro.

En grönare och bättre återuppbyggnad i Ukraina

Den ryska invasionen har orsakat allvarliga skador för människor, på infrastruktur och för miljön i Ukraina. Behovet av återuppbyggnad är enormt, men det är också en möjlighet att återuppbygga bättre på ett hållbart sätt för att skapa en koldioxidneutral och naturpositiv framtid för Ukraina. För att stödja ukrainska kommuner lanserade Nefco i juli 2022 ett finansieringsprogram med flera bidragsgivare, Green Recovery for Ukraine, med inledande bidrag från EU, Danmark, Finland, Norge och Sverige.  

Nefco har samarbetat med ukrainska kommuner i över tio år. Fokus ligger för närvarande på att återuppbygga kritisk infrastruktur och bygga hållbara bostäder för internflyktingar.

”Kommunerna är centrala när det gäller att återuppbygga Ukraina. Vi samarbetar med dem på plats och har redan inlett de första projekten inom ramen för programmet. I alla våra projekt vill vi demonstrera att Ukraina kan återuppbyggas grönare och bättre”, säger Moe.

Ökad aktivitet för andra fonduppdrag

Affärsområdet Special Funds gjorde positiva framsteg. Enheten arbetar med förvaltning av fonder och program med flera bidragsgivare som fokuserar på att begränsa klimatförändringen eller minska föroreningar samt på att mobilisera nya privata investeringar i linje med Parisavtalet.

Under 2022 expanderade programmet Beyond the Grid Fund for Africa sin verksamhet till nya projektländer. Syftet med programmet är att skapa incitament för en ökad användning av grön och prisvärd energi som inte är kopplat till nationella elnät i Afrika med hjälp av resultatbaserad finansiering. Norge anslöt sig i slutet på året till bidragsgivarna Sverige, Danmark och Tyskland. De första 13 projekten signerades under året och före årets slut hade dessa projekt skapat 38 519 nya abonnemang för energitjänster som kommer att förbättra livskvaliteten för 200 395 personer. Målet är att etablera upp till 1,44 miljoner energianslutningar fram till 2028, vilket kommer att gynna mer än 6,5 miljoner människor i Afrika söder om Sahara.

Ett nytt program, Modern Cooking Facility for Africa, som strävar till att förse över 3 miljoner afrikaner med tillgång till rena matlagningslösningar lanserades under 2022. Programmet bidrar till att förbättra den allmänna hälsan och öka den ekonomiska tillväxten i projektländerna och den första finansieringsrundan förväntas bli slutförd under 2023.

Fonden Baltic Sea Action plan godkände nio nya projekt för 1,08 miljoner euro för att fortsätta förbättra Östersjöns tillstånd.

Biologisk mångfald, att begränsa klimatförändringen och cirkulär ekonomi står högt på agendan

I slutet av 2022 var merparten av projekten i Nefcos portfölj kopplade till begränsning av klimatförändringen. Andelen projekt som rör cirkulär ekonomi ökar. De vanligaste sektorerna är energi, byggbranschen och fastigheter, industriell tillverkning och transport.

När det gäller miljöpåverkan har det blivit högsta prioritet för de nordiska länderna att minska förlusten av biologisk mångfald och skapa naturbaserade lösningar. Ramavtalet Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework som antogs i december 2022 betonar också finansinstitutens roll. Nefco lanserade ett pilotprogram för främjandet av biodiversitet  för nordiska små och medelstora företag under hösten 2022. Målet är att hjälpa företag att lära sig mer om risker och möjligheter för deras verksamhet relaterade till biologisk mångfald och att testa skalbara, naturfrämjande lösningar.

”Vårt arbete med att finansiera nordiska små och medelstora företag har resulterat i många inspirerande tillväxthistorier. Vi förväntar oss också att det nya pilotprogrammet för biodiversitet kommer att ge spännande möjligheter till lärande när vi testar och utvecklar konkreta naturbaserade lösningar i samarbete med företag”, säger Moe.

Under 2022 har Nefco aktivt använt sig av EU:s taxonomi vid utvärderingen av projekt. Nefco har också infört en undantagslista, där man fastställer tydliga gränser för aktiviteter som Nefco inte är villig att investera i. Dessa omfattar fossila bränslen, skogsbruk och boskapsdjur inom lantbruket samt aktiviteter som uteslutits på grund av etiska övervägningar, lagar och konventioner.

Implementering av den nordiska visionen 2030

Den gemensamma nordiska ambitionen är att vara en global föregångare inom grön omställning och hållbarhet och att öka konkurrenskraften hos nordiska företag. Nefco spelar en nyckelroll som grön finansiär, som fyller en finansieringslucka för små och medelstora företag, i implementeringen av den nordiska visionen 2030 och i arbetet med att göra regionen till den mest hållbara och integrerade i världen. Det nordiska samarbetet är viktigt inte bara internt inom Norden, utan också för Europa och resten av världen.

”I turbulenta tider är Nefcos mål att påskynda den gröna omställningen viktigare än någonsin”, avslutar Moe.

 Se ytterligare information:

För ytterligare information, kontakta:

Trond Moe, VD, Nefco
Trond.moe@nefco.int, +358 50 329 0860

Josefin Hoviniemi, Kommunikationsdirektör, Nefco
josefin.hoviniemi@nefco.int, +358 50 464 6995


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.