Nefco i 2022: Flere SMB-er mottar vekstfinansiering

Nefco – den grønne banken i Norden, som eies av Norge og de andre fire nordiske landene – har offentliggjort årsresultatet fra 2022, med blant annet årsregnskapet og rapporter som impact-rapporten og etikk- og samsvarsrapporten.

Nefcos oppgave er å fremskynde det grønne skiftet, ved å finansiere de tidlige fasene av oppskalering av nordiske grønne løsninger og teknologier som har potensial til å bli skalert opp på globale markeder. Nefcos grønne finansieringsaktiviteter er organisert i tre forretningsenheter: nordiske små og mellomstore bedrifter (SMB-er), Øst-Europa og spesialfond.

«Det var to store temaer som påvirket Nefcos virksomhet i 2022, nemlig den store veksten i den nordiske SMB-sektoren og Russlands brutale og ulovlige fullskalainvasjon av Ukraina», sier Trond Moe, administrerende direktør i Nefco.

Totalinntektene, eksklusive beregnet kapitalverdi, var på 10,2 millioner euro. Dette inkluderer renteinntektene fra utlånsaktiviteter med Nefcos egen kapital samt inntekter fra fondsforvaltning.

Netto renteinntekter økte til 6,8 millioner euro i 2022, fra 6,0 millioner i 2021, hovedsakelig på grunn av økt utlånsaktivitet til den nordiske SMB-sektoren.

Inntektene fra fondsforvaltning gikk ned til 3,1 millioner euro, fra 3,8 millioner i 2021, på grunn av at forvaltningen av en del fond ble avsluttet til fordel for nye, der effekten først vil vises for fullt om noen år.

Små og mellomstore bedrifter (SMB-er) har betydelige vanskeligheter med å få gjeldsfinansiering i den tidlige vekstfasen, på grunn av risikoene og mangel på aktiva som kan stilles som sikkerhet. Nefco løser denne utfordringen ved å finansiere en raskt voksende portefølje av spennende, grønne vekstbedrifter i Norden. Bedriftenes vekst kan fremskyndes ytterligere ved å øke Nefcos finansieringskapasitet og vise frem mulighetene til å skalere opp finansieringsmodellen på finansmarkedene.

Nefcos prosjektportefølje i den nordiske SMB-sektoren vokste betydelig, med 19 nye låneavtaler til en verdi av 40,2 millioner euro (opp fra 18,5 millioner euro i 2021). Innen utgangen av 2022 var Nefco aktivt involvert i finansieringen av 62 nordiske SMB-er, med lån og kapitalinvesteringer.

Russlands krigføring i Ukraina kastet en skygge over Nefcos ellers positive utvikling i 2022. Nefco ble tvunget til å midlertidig stoppe lån til Ukraina. Aktivitetene ble gjenopptatt senere på året, med Nefco-administrert finansiering fra ulike bidragsytere. Ved utgangen av året pågikk det ulik grad av aktivt arbeid på 23 prosjekter. Nefco besluttet også å stoppe finansiering av aktiviteter i Russland og Belarus.

På grunn av krigen og som en del av egen risikostyring har Nefco tatt betydelig høyde for mulige tap på lån i virksomheten i Øst-Europa, og skrevet ned verdien på kapitalinvesteringene.

Ved utgangen av året hadde Nefco 67 utestående lån (opp fra 53 i 2021) med en bokført verdi på 55,9 millioner euro (ned fra 96,5 mill. i 2021 pga. nedskrivninger i Ukraina), og 12 kapitalinvesteringer (samme som i 2021) med en bokført verdi på 13,4 millioner euro (ned fra 15,3 mill. i 2021 på grunn av nedskrivninger i Ukraina).

Nefcos totalresultat etter nedskrivningene i forbindelse med krigen i Ukraina er derfor på minus 53,5 millioner euro.

Det underliggende resultatet, ikke inkludert de svekkede verdiene av lån og kapitalinvesteringer, var på 1,7 millioner euro.

En grønnere og bedre gjenoppbygging av Ukraina

Den russiske invasjonen har forårsaket store skader for mennesker og på infrastruktur og miljø i Ukraina. Behovet for gjenoppbygging er enormt, men det gir også en mulighet til å bygge landet opp igjen på en bedre og mer bærekraftig måte, som baner vei for en karbonnøytral og klimavennlig fremtid. For å styrke ukrainske kommuner startet Nefco et investeringsprogram med flere bidragsytere, Green Recovery for Ukraine, i juli 2022, med oppstartsbidrag fra EU, Danmark, Finland, Norge og Sverige.  

Nefco har samarbeidet med ukrainske kommuner i over ti år. For øyeblikket er fokuset på å gjenopprette kritisk infrastruktur og bygge bærekraftige boliger til internt fordrevne.

«Kommunene er sentrale for gjenoppbyggingen av Ukraina. Vi samarbeider med dem på bakken, og vi har allerede startet de første prosjektene i programmet. Vi ønsker at alle prosjektene våre skal demonstrere at Ukraina kan bygges opp igjen på en grønnere og bedre måte», sier Moe.

Økt aktivitet for andre fond

Det var en positiv utvikling i spesialfondvirksomheten. Denne enheten jobber med forvaltning av fond og programmer med flere bidragsytere, som fokuserer på å begrense klimaendringene eller redusere forurensningen samt å mobilisere nye privatinvesteringer i henhold til Parisavtalen.

I 2022 ble virksomheten i programmet Beyond the Grid Fund for Africa utvidet til nye prosjektland. Programmet skal stimulere til økt bruk av grønn og rimelig energi som ikke kommer fra de nasjonale strømnettene i Afrika, ved hjelp av resultatbasert finansiering. På slutten av året sluttet Norge seg til de eksisterende bidragsyterne Sverige, Danmark og Tyskland. De første 13 prosjektene ble signert i løpet av året, og før årets slutt hadde disse skapt 38 519 nye abonnementer på energitjenester som kommer til å forbedre livskvaliteten til 200 395 mennesker. Målet er å etablere opptil 1,44 millioner energitilkoblinger innen 2028, til nytte for over 6,5 millioner mennesker i Afrika sør for Sahara.

Et nytt program,, Modern Cooking Facility for Africa, ble startet opp i 2022 med mål om å gi over tre millioner afrikanere tilgang til løsninger for hygienisk matlaging. Programmet bidrar til å forbedre den generelle helsetilstanden og øke den økonomiske veksten i prosjektlandene, og den første finansieringsrunden forventes fullført i løpet av 2023.

Baltic Sea Action Plan Fund godkjente ni nye prosjekter for 1,08 millioner euro for å fortsette arbeidet med å forbedre tilstanden i Østersjøen.

Biologisk mangfold, begrensning av klimaendringene og sirkulær økonomi står høyt på agendaen

Ved utgangen av 2022 var de fleste prosjektene i Nefcos portefølje relatert til å redusere klimaendringene. Andelen prosjekter som er relatert til sirkulær økonomi, øker. De vanligste sektorene er energi, bygg- og eiendomsbransjen, industriell produksjon og transport.

Når det gjelder miljøpåvirkning, har det å redusere tapet av biologisk mangfold og skape naturbaserte løsninger blitt viktige prioriteter for de nordiske landene. FNs naturavtale (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework), som ble signert i desember 2022, legger også vekt på finansinstitusjonenes rolle. Nefco startet høsten 2022 et pilotprogram for nordiske SMB-er for å fremme biologisk mangfold. Målet er å hjelpe bedriftene med å lære om risikoer og muligheter i tilknytning til biologisk mangfold samt å teste skalerbare, naturfremmende løsninger.

«Arbeidet vårt for å finansiere små og mellomstore nordiske bedrifter har resultert i mange inspirerende veksthistorier. Vi forventer også at det nye pilotprogrammet for biologisk mangfold skal gi spennende læringsmuligheter mens vi tester og utvikler konkrete, naturbaserte løsninger i samarbeid med bedriftene», sier Moe.

I løpet av 2022 har Nefco aktivt brukt EUs taksonomi til å evaluere prosjekter. Nefco har også introdusert en ekskluderingsliste som setter klare grenser for hvilke aktiviteter Nefco er villig til å investere i. Fossilt brensel, skogbruk og bufe i landbruket er noen av områdene som faller utenfor, i tillegg til aktiviteter som utelukkes på grunnlag av etiske vurderinger, lovverk og konvensjoner.

Visjon 2030

De nordiske landenes felles ambisjon er å bli globale foregangsland innen bærekraft og det grønne skiftet samt å øke konkurranseevnen til nordiske bedrifter. Som en grønn investor som fyller et kritisk finansieringstomrom for små og mellomstore bedrifter, spiller Nefco en viktig rolle i å oppfylle de nordiske landenes Visjon 2030 og gjøre regionen til den mest bærekraftige og integrerte i verden. Nordisk samarbeid er avgjørende, ikke bare for Norden selv, men også for Europa og resten av verden.

«I turbulente tider er Nefcos oppgave med å fremskynde det grønne skiftet viktigere enn noen gang», konkluderer Moe.

Mer informasjon:

For mer informasjon, kontakt:

Trond Moe, administrerende direktør, Nefco
Trond.moe@nefco.int, +358 50 329 0860

Josefin Hoviniemi, kommunikasjonsdirektør, Nefco
josefin.hoviniemi@nefco.int, +358 50 464 6995


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.