Årsrapport 2021 från Nefco: Ökad finansieringsverksamhet för nordiska gröna små och medelstora företag

2021 lanserade det nordiska miljöfinansieringsbolaget Nefco sin nya strategi och firade 30 år av grön finansiering med starkt fokus på uppskalning av nordiska gröna lösningar. Låneprogrammet för grön återhämtning för nordiska små och medelstora företag (SMF) väckte omedelbart intresse och flera projekt godkändes under det gångna året. Även andra finansieringsverksamheter gick enligt planerna. 

I slutet av året hade Nefco 400 (381 år 2020) aktiva projekt i sin portfölj. Under året avslutades 59 projekt och 91 nya projekt godkändes. Av de aktiva projekten var 137 investeringar i ekonomisk verksamhet som bedöms enligt EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Enligt en preliminär bedömning bidrog 76 % av Nefcos investeringsportfölj till minst ett av taxonomins sex hållbarhetsmål.

”2021 började vi tillämpa EU:s klassificeringssystem, taxonomi, i tillägg till vår beprövade miljöbedömningsmetod. Även om det fortfarande är ett pågående arbete är vi som nordisk grön bank glada över att se resultaten av vårt första år med klassificeringen enligt taxonomin”, säger Trond Moe, vd för Nefco.

Huvudparten av de projekt som finansieras av Nefco är kopplade till begränsning av klimatförändringar, främst genom energieffektivitetsåtgärder och produktion av förnybar energi. Antalet projekt som rör hållbar användning och skydd av vatten- och havsresurser, förebyggande av föroreningar och cirkulär ekonomi ökar.

Årets ekonomiska resultat var 2,9 miljoner euro (3,6 miljoner euro 2020). Ränteintäkterna på låneverksamheten ökade med 9 % jämfört med 2020. De administrativa kostnaderna ökade, främst på grund av flera nyrekryteringar för att stödja Nefcos nya strategi.

I slutet av året uppgick Nefcos tillgångar till 172,6 miljoner euro (169,6 miljoner euro). Utöver det egna kapitalet hade Nefco förvaltningsfonduppdrag som uppgick till 361 miljoner euro (428,5 miljoner euro).

Fokus på uppskalning av nordiska gröna lösningar

Med sin nya strategi finansierar Nefco i allt högre grad gröna nordiska små och medelstora företags globala expansion.

Det är ofta svårt för dessa företag att få finansiering för att expandera, men vi kan ge dem stöd genom att ta en större ekonomisk risk – om det finns en grön fördel,” säger Trond Moe. ”Pandemin har också bromsat upp företagens tillväxt. Därför har vi utvecklat låneprogrammet för grön återhämtning och de första projekten godkändes i januari, strax efter lanseringen. Under året har vi finansierat ett stadigt flöde av intressanta gröna projekt inom ramen för programmet.”

I slutet av 2021 omfattade Nefcos portfölj 46 investeringar i projekt för små och medelstora företag på globala marknader och 157 Nopef-finansierade genomförbarhetsstudier för internationalisering.

”Vår uppgift är att påskynda den gröna omställningen. Våra lyckligaste stunder är när en nordisk grön företagare skalar upp internationellt eller när ett grönt projekt som Nefco finansierat har uppmuntrat andra genom att visa vad som är möjligt. Som nordisk grön bank förväntar vi oss mer än bara avkastning på investeringar: vi förväntar oss avkastning på effekter.”

Förutom programmen för små och medelstora företag ger de nya initiativen för tillgång till ren energi i Afrika och den positiva utvecklingen när det gäller Parisavtalets nya artikel 6-regler möjligheter att stimulera åtgärder för att minska klimatförändringarna.

I Östeuropa har Nefco en lång historia av att arbeta med kommunernas gröna omställning, vilket har en positiv inverkan på samhällena och människorna i dessa regioner. Efter den brutala, olagliga och oprovocerade ryska invasionen av Ukraina i februari 2022, som stöds av Belarus, har Nefco beslutat att omedelbart upphöra med all verksamhet i Ryssland och Belarus vilket aviserades i ett uttalande den 9 mars 2022. I Ukraina kommer Nefco att stödja kunder, partner och projektverksamhet efter bästa förmåga.

Andra viktiga effekter på miljön och hållbarheten

Huvudparten av de projekt som finansieras av Nefco bidrar till att stävja klimatförändringarna genom att minska eller undvika koldioxidutsläpp. Koldioxidfonder förvaltade av Nefco genererade certifierade utsläppsminskningar (CER) på motsvarande 2,09 miljoner ton koldioxid. Sedan starten i början av 2000-talet har Nefcos koldioxidfonder genererat 31,6 miljoner CER. Fonderna stängdes i slutet av 2021.

När det gäller energieffektivitetsåtgärder hade de projekt som finansierades av Nefco en direkt inverkan på minskningen av energiförbrukningen med 109 gigawattimmar. De energieffektivitetsprojekt som finansierades av Nefco i Östeuropa genererade i genomsnitt besparingar på 62 % i elanvändning och 58 % i värmeenergianvändning jämfört med situationen före projektet, vilket ledde till en minskning av koldioxidutsläppen med 63 %. I gatubelysningsprojekt är den genomsnittliga elbesparingen 75 %.

De projekt för små och medelstora företag som finansieras av Nopef (Nordiska projektexportfonden) under 2021 kan förväntas bidra till sammanlagt cirka 190 nya arbetstillfällen och över 26 miljoner euro i gröna investeringar under de kommande åren. Uppskattningen grundar sig på en utvärdering av Nopef-programmet, som visade att varje genomfört Nopef-projekt bidrar till 10 nya arbetstillfällen, varav två i Norden, och att de genomsnittliga projektrelaterade investeringarna uppgår till 1,0 miljoner euro per projekt. Nopef finansieras av Nordiska ministerrådet och administreras av Nefco sedan 2014.

Se hela miljö- och hållbarhetsrapporten

Se bokslutet

Se årsrapporten för etik och regelefterlevnad

För ytterligare information, kontakta:

Josefin Hoviniemi, Vice President Communications, Nefco
josefin.hoviniemi@nefco.int, +358 50 464 6995

Trond Moe, VD, Nefco
Trond.moe@nefco.int, +358 10 618 0662


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.