Årsrapport 2021 fra Nefco: Økt finansieringsaktivitet for grønne, nordiske SMB-er

I 2021 lanserte Nefco sin nye strategi og feiret 30 år med grønn finansiering som «den grønne banken i Norden», med et sterkt fokus på oppskalering av nordiske, grønne løsninger. Låneordningen Green Recovery for nordiske små og mellomstore bedrifter (SMB-er) vekket interesse umiddelbart, og det ble skrevet avtaler for flere prosjekter. Andre finansieringsaktiviteter gikk også etter planen. 

Ved utgangen av året hadde Nefco 400 aktive prosjekter i porteføljen (381 i 2020). I løpet av året ble 59 prosjekter avsluttet, mens det ble skrevet avtaler for 91 nye prosjekter. Av de aktive prosjektene er det 137 investeringer i økonomiske aktiviteter som vurderes under EUs taksonomi for bærekraftige aktiviteter. Basert på en forhåndsvurdering er 76 % av Nefcos investeringsprosjekter kvalifiserte for taksonomien.

«I 2021 tok vi i bruk EUs taksonomi, et klassifiseringssystem, i tillegg til våre egne velutprøvde metoder for miljøvurdering. Selv om dette arbeidet fortsatt pågår, er vi fornøyde med resultatene for det første året med taksonomien», sier Trond Moe, administrerende direktør i Nefco.

De fleste prosjektene som finansieres av Nefco er relatert til reduksjon av klimaendringene, hovedsakelig gjennom energitiltak og produksjon av fornybar energi. Det blir stadig flere prosjekter rundt bærekraftig bruk og beskyttelse av vann og havressurser, forebygging av forurensning og sirkulær økonomi.

Det økonomiske resultatet for året var 2,9 millioner euro (3,6 millioner euro i 2020). Renteinntektene på utlån økte med 9 % sammenlignet med 2020. De administrative utgiftene økte, hovedsakelig på grunn av flere nye ansettelser som støtte til Nefcos nye strategi.

Ved utgangen av året hadde Nefco en egenkapital på 172,6 millioner euro (169,6 millioner euro). I tillegg til egenkapitalen hadde Nefco totalt 361 millioner euro i fond (428,5 millioner euro).

Fokus på oppskalering av nordiske, grønne løsninger

Med den nye strategien vil Nefco øke finansieringen av global oppskalering av grønne, nordiske SMB-er.

Disse selskapene har ofte problemer med å få finansiering til å skalere opp virksomheten, men vi kan hjelpe dem ved å ta en større økonomisk risiko – hvis de grønne fordelene er verdt det», forklarer Moe. «Pandemien har også stagget veksten. Det var derfor vi utviklet låneordningen Green Recovery, og de første prosjektene ble godkjent i januar, rett etter oppstarten. I løpet av året finansierte vi en jevn strøm med interessante, grønne prosjekter gjennom ordningen.»

Ved utgangen av 2021 omfattet Nefcos portefølje 46 investeringer i SMB-prosjekter på globale markeder, og 157 Nopef-finansierte forstudier for internasjonalisering.

«Oppdraget vårt er å fremskynde den grønne overgangen. De største øyeblikkene for oss er når en nordisk, grønn gründer oppskalerer virksomheten internasjonalt, eller når et Nefco-finansiert grønt prosjekt inspirerer andre ved å vise at det er mulig. Som den grønne banken i Norden forventer vi mer enn bare avkastning; vi forventer at investeringene utgjør en forskjell.»

De nye initiativene for tilgang til ren energi i Afrika og den positive utviklingen med tanke på de nye reglene i Parisavtalens artikkel 6, gir muligheter til å gi insentiver for reduksjon av klimaendringene utover ordningene for SMB-er.

I Øst-Europa har Nefco en lang historie med samarbeid om den grønne overgangen på kommunalt nivå, noe som har hatt en positiv påvirkning på samfunnet og menneskene i disse regionene. Som en følge av Russlands brutale, ulovlige og uprovoserte invasjon av Ukraina i februar 2022, med støtte av Hviterussland, har Nefco besluttet å umiddelbart avslutte all aktivitet i Russland og Hviterussland som annonsert i kunngjøringen  9. mars 2022. Nefco vil støtte sine klienter, samarbeidspartnere og prosjekter i Ukraina så godt det lar seg gjøre.

Andre viktige punkter angående miljø og bærekraft

En majoritet av de Nefco-finansierte prosjektene bidrar til å motvirke klimaendringene ved å redusere eller unngå CO2-utslipp. Nefco-styrte karbonfondaktiviteter skapte sertifiserte utslippsreduksjoner (CER) tilsvarende 2,09 millioner tonn CO2e-utslipp. Siden oppstarten tidlig på 2000-tallet har Nefcos karbonfond generert 31,6 millioner CER. Fondene ble avsluttet ved utgangen av 2021.

Når det gjelder energieffektivitetstiltak sto Nefco-finansierte prosjekter for en direkte reduksjon av energiforbruket med 109 GWh. Energieffektivitetsprosjektene som Nefco finansierer i Øst-Europa genererte i gjennomsnitt besparelser på 62 % i strømforbruk og 58 % i varmeforbruk, sammenlignet med situasjonen før prosjektets oppstart, noe som igjen førte til en reduksjon i CO2-utslippene på 63 %. Gatelysprosjektene har en gjennomsnittlig strømbesparelse på 75 %.

SMB-prosjektene som Nopef (det nordiske prosjektfondet) finansierte i 2021 kan forventes å bidra til totalt ca. 190 nye jobber og over 26 millioner euro i grønne investeringer i årene som kommer. Estimatet er basert på en vurdering av Nopef-programmet som indikerte at hvert realisert Nopef-prosjekt bidrar til ti nye jobber, hvorav to i Norden, og at de prosjektrelaterte investeringene i gjennomsnitt er på én million euro per prosjekt. Nopef finansieres av Nordisk ministerråd og har vært administrert av Nefco siden 2014.

Se hele miljø- og bærekraftsrapporten

For mer informasjon, kontakt:

Josefin Hoviniemi, kommunikasjonsdirektør, Nefco
josefin.hoviniemi@nefco.int, +358 50 464 6995

Trond Moe, administrerende direktør, Nefco
Trond.moe@nefco.int, +358 10 618 0662


Subscribe to our newsletter

Our digital newsletter is being published 4-6 times a year. To stay updated on our projects and activities, sign up here.